جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 702/33 - 2/11/1353

ماده 2آئین نامه بیمارستان دادگستری بشرح زیر اصلاح میشود :
ماده 2- هیئت مدیره بیمارستان مرکب خواهد بود از :
الف – معاون وزارت دادگستری در امور طرحها و بررسیها
ب- یک نفر از متولیان موقوفه مرحوم فاضل عراقی
ج – مدیر کل پزشکی قانونی
د – مدیر کل امور تصفیه امور ورشکستگی
هـ – مدیر کل امور مالی وزارت دادگستری
و – مدیر کل خدمات عمومی وزارت دادگستری
وزیر دادگستری – صادق احمدی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8755
تاریخ تصویب :
1353/11/02
تاریخ ابلاغ :
1353/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :