جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 53932 - 29/10/1353
وزارت مسکن و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1353بنا به پیشنهاد شماره 33043 مورخ 17/7/53 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 11 قانون تملک آپارتمان اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند :
1- ماده 15 بشرح زیر اصلاح میشود :
ماده 15- تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت مأموریت مدیر یامدیران دو سال است ولی مجمع عمومی فوق العاده باید به منظور تجدید انتخاب مجدد مدیر یا مدیران بلامانع خوماهد بود .
2- دوتبصره به ماده 16 اضافه میشود :
تبصره 1- در صورتیکه سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره به جهات فوق از هیئت مدیره خارج شوند مجمع عمومی فوق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیئت مدیره تشکیل گردد .
تبصره 2- در صورت خودداری شرکاءاز تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وزارت مسکن و شهرسازی حسب تقاضای لااقل سه نفر از شرکاء برای تشکیل مجمع عمومی اقدام خواهند نمود مگر آنکه تعداد آپارتمانها از ده واحد کمتر باشد که در اینصورت تقاضای یکنفر از شرکاء کافی خواهد بود .
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8760
تاریخ تصویب :
1353/10/28
تاریخ ابلاغ :
1353/11/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :