جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 7077 - 20/11/1353

ماده 1- حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی با در نظر گرفتن تغییرات هزینه زندگی مزدهای متداول و ضرورتهای اقتصادی هرسال یکبار تعیین و اعلام میشود .
ماده 2-به منظور تعیین حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به ماده 1 این آئین نامه مطالعات و بررسیهای لازم را با همکاری وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها انجام خواهد داد .
ماده 3- وزارت کار و اموزر اجتماعی نتایج مطالعات و بررسیهای انجام شده را در اختیار هیئتی که به منظور برسی و پیشنهاد حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی تشکیل میگردد قرار خواهد داد .
ماده 4- اعضا، هیئت مزبور عبارتند از :
1- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
2- نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
3- نماینده وزارت تعاون و امور روستاها
4- نماینده وزارت کشور
5- نماینده وزارت نیرو
6- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در امور کشاورزی از بخش خصوصی به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی .
تبصره – جلسات هیئت به دعوت و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میگردد .
ماده 5- هیئت جلسات خود را در هر مورد متوالیاً تشکیل داده و حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل اولین جلسه نظرات خود را در مورد حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهند نمود .
ماده 6- وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس نظارت هیئت حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی را تعیین و برای تصویب به شورای عالی کار کشاورزی پیشنهاد خواهد کرد .
ماده 7- حداقل مزد یا حقوق پیشنهادی پس از تصویب شورای عالی کار کشاورزی از تاریخی که بوسیله شورای عالی تعیین میگردد در منطقه کشاورزی مربوط به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 8- در مواردیکه حداقل مزد یا حقوق کارگر کشتورزی رأساً توسط کارفرما و یا از طریق انعقاد پیمانهای دسته جمعی بیش از حداقل مزد یا حقوق مصوب شورای عالی کار کشاورزی تعیین شود . حداقل مزبور به منزله حداقل مزد یا حقوق قانونی واحد مربوط خواهد بود .
ماده 9- در صورتیکه تمام یا قسمتی از مزد یا حقوق کارگز کشاورزی بصورت جنس پرداخت شود بهای آن باید به نرخ متداول در محل محاسبه شده و مقدار آن بااندازهای باشد که در هر حال جمع دریافتی کارگر از حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی کمتر نباشد .
این آئین نامه مشتمل بر 9 ماده و یک تبصره در جلسه مورخ 1/11/53 شورای عالی کار و کشاورزی به تصویب رسید .
وزارت کار و امور اجتماعی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8769
تاریخ تصویب :
1353/11/20
تاریخ ابلاغ :
1353/11/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :