×

اصلاح بند د ماده 10 آئین نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کشور

اصلاح بند د ماده 10 آئین نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کشور

اصلاح-بند-د-ماده-10-آئین-نامه-قانون-بیمه-افسران-و-کارمندان-نیروهای-مسلح-شاهنشاهی-و-ژاندارمری-کشور
ماده واحده - بند د ماده 10 آیین نامه قانون بیمه افسران و کارمندان
نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
"د - بانک سپه برای کلیه وجوه در هر سال هفت و نیم درصد (5/7%) سود منظور
و به موجودی می افزاید."
این اصلاح از اول مهر ماه 1352 قابل اجرا می باشد.
اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد تبصره 3 ماده یک قانون بیمه افراد
کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام
وظیفه رخ می دهد پس از تصویب کمیسیونهای نظام و دارایی مجلس شورای ملی در
جلسات 6 و 10 تیر ماه 1353 در جلسه روز یکشنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و سه به تصویب کمیسیونهای دارایی و جنگ مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1353/04/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.