جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2027/3891
شماره دادنامه : 1153/27
تاریخ رسیدگی : 8/12/71
فرجامخواه : اولیای دم و ولی متهم و وکیل وی
فرجامخواسته : دادنامه شماره 11160/6/71 صادره از شعبه نهم دادگاه یفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای بلال ... فرزند.00 متولد1/4/56 شمسی ، محصل اهل و ساکن ... فاقد سابقه کیفری متهم است به ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم علی فرزند.00 توسط کارد، بدین توضیح که متهم در برگ 2 پرونده در پاسخ به پرسشهای بازجو می گوید: (زنگ سوم بود در تنفس بودیم که علی فحاشی کرد. بیرون مدرسه ... گردنم را گرفت و مرا به آن طرف جاده برد و می خواست با چاقویی که در دست داشت مرا بزند.00 کارد را از دست او گرفتم 0 گفتم چرا مرا می زنی 0 گفت خوب می کنم 0 من هم گفتم پس من تو را با چاقو بزنم و با سه ضربه چاقو به سمت شکم ، زیر سینه یک ضربه به کمر و یک ضربه به کمر و یک ضربه نیز به بازوی وی زدم 0 به نظرم چهار ضربه بوده است.)
پس از پایان بازجویی بازجو نوشته است : (بازجویی از بلال در حضور پدرش به نام ... فرزند.00 بارعایت موازین واصول قانونی در حالت عادی معمول گردید و مورد تایید وی نیز می باشد.)
با توجه به شکایت اولیای دم و گواهی پزشکی قانونی و اعتراف صریح متهم و شهادت گواهان و تحقیقات و گزارش مراجع انتظامی و نظریه بازپرس دادسرای عمومی پرونده امر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... مطرح " شده " و مورد رسیدگی قرار گرفته است و دادگاه مزبور با حضور وکیل متهم و پس از استماع اظهارات متهم و شکات و گواهی گواهان و گواهی پزشکی قانونی و قبولی اتهام به وسیله عاقله متهم ، اتهام انتسابی را محرز دانسته و به نظر دادگاه به لحاظ اینکه متهم صغیر است و به حد بلوغ شرعی نرسیده به شرح دادنامه شماره 605 11/6/76 عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه در حق اولیای دم به شرح دادنامه صادره نموده است که دادنامه صادره مورد اعتراض و فرجامخواهی اولیای دم و نیز مورد تجدیدنظرخواهی پدر متهم و ویکل وی قرار گرفته است. متعاقبا" دادگاه مزبور با رد اعتراض معترضین و ابقا بر رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال " داشته " که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 71605 فرجام خواسته ، مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده و اقرار و قبول اتهام انتسابی از سوی متهم و پدر وی و احراز اتهام از ناحیه دادگاه محترم و ملاحظه شناسنامه متهم که به پرونده الصاق گردیده است که تاریخ تولد متهم را1/4/56 قید کرده است گرچه اعتراض پدر متهم و وکیل وی و درخواست تجدیدنظرشان با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 67 انطباق ندارد و از این نظر اعتراض مردود " است " و دادنامه مورد اشکال نیست ، ولیکن دادنامه از این جهت که متهم را صغیرالسن فرض کرده و عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه کرده است مخدوش و قابل نقض است ، زیرا بلوغ شرعی پسر در فقه اسلام سه علامت دارد. 1 احتلام (خروج منی از قبل ) 2 اخضرارالشعرالخشن علی العانه (روییدن موی زبر بر اطراف آلت تناسلی ) 3 بلوغ السن (یعنی اکمال پانزده سال قمری 0) اگر چنانچه بردادگاه محترم از طریق گواهی پزشکی قانونی بلوغ شرعی متهم از طریق اول و دوم به اثبات نرسیده است اما بلوغ شرعی وی از طریق سوم (کمال پانرده سال قمری ) محرز و مسلم است و اعتراض اولیای دم از این نظر وارد است و لذا پرونده در اجرای ماده پنج قانون تجدیدنظر نقض می گردد و به مرجع مربوط بازگشت داده می شود.)
* * *

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1153
تاریخ تصویب :
1371/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :