جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 21/2573
شماره دادنامه : 573/20
تاریخ رسیدگی : 12/8/71
تجدیدنظرخواه : آقای مجید
تجدیدنظرخواسته : دادنامه 111316317/8/1370 صادره از شعبه 134 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : دادسرای عمومی ... آقایان فرهاد فرزند.00 ، فرزاد فرزند.00 و کاووس فرزند.00 را به اتهام شرکت در قتل عمدی پسر 9 ساله ای به نام مصطفی تحت تعقیب قرار داده و با صدورکیفر خواست شماره 669 1/5/70 از دادگاه کیفری یک ... درخواست نموده که با توجه به مقررات مواد 1و43 و37و38 قانون حدودوقصاص درباره آنان تعیین مجازات نماید. به حکایت مندرجات اوراق پرونده آقای مصطفی در تاریخ 7/1/69 که از منزل خارج شده مراجعت نکرده 0 در تاریخ 9/1/69 آقای عبدالمراد به همان پاسگاه ژاندارمری مراجعه و کتبا" اعلام نموده که جسد مصطفی فرزند.00 در کناره های جاده ... پیدا شده است. به دستور آقای دادیار کشیک دادسرا آقای دکتر ... در تاریخ 9/1/69 جسد را معاینه " کرده " و اعلام داشته " است " :
(خراشیدگی و کبودی سمت راست و چپ و گلو و گردن به علت فشار شدید با دست و ناخن است. خحراشیدگی " در" پوست و کبودی سمت چپ سینه و چپ بالای سینه " دیده می شود" که احتمالا" این ضربه باعث پارگی طحال شده ، خراشیدگی و کبودی و فرورفتگی پوست سمت راست سینه وشکستگی دو عدد دنده سمت راست سینه که موجب پارگی کبدشده ، خراشیدگی وکبودی شدید پشت سینه و روی کمر پوست شکم سیاه شده که به علت خونریزی داخل شکم می باشد و خونریزی مربوط به کبد و طحال است. خراشیدگی مقعد" دیده شده " و مدفوع از مقعد خارج شده " است " ، خراشیدگی به علت عمل لواط است. علت مرگ خون ریزی داخل شکم از پارگی طحال و کبد به علت ضربه های سنگین می باشد. تاریخ فوت بیست و چهارساعت قبل از معاینه 0)
با وجود اینکه محل وقوع جرائم اعلام شده حوزه قضایی ... است ، به علت نبودن دادگاه در محل مزبور پرونده مربوطه در شعبه چهارم دادسرای عمومی ... مورد رسیدگی قرار گرفته است ، در تحقیقات اولیه مجید و پوراندخت اولیای دم مصطفی اعلام داشته اند که به علت معلوم نبودن قاتل از کسی معین شکایت ندارند و مظنون به کسی نیستند،اما در تحقیقات بعدی از فرزاد، فرهاد وکاووس شکایت " کرده و" درخواست مجازات آنان را مطرح کرده اند.
ایوب پسر بچه سیزده ساله گفته است روز 6/8/69 با روح الله ، و یحیی به سمت جاده می رفته و به مصطفی بین راه ملحق شده اند و بعد از مدتی با مصطفی از روح الله و یحیی جدا شده و به طرف تپه های گچی برای کنگر رفته اند. مصطفی اظهار تشنگی کرده و بعداز نوشیدن آب سرجاده ماشین رورفته و بعد از مدتی توقف و چیدن کنگر مصطفی می خواسته به منزل برگردد و کاووس و فرزاد را در مزرعه مشاهده کرده و راه را به مصطفی نشان داده " است " درتحقیقات اولیه کاووس که 13 ساله است معرفی شده می گوید: (ساعت یازده و نیم روز 6/1/69 من و فرزاد از خانه حرکت کردیم به منطقه گچی و مشغول کنگر چیدن شدیم 0 در بالای تپه مصطفی را دیدیم 0 فرزاد گفت می خواهد با مصطفی لواط کند، مصطفی قبول نکرد. او را کتک کاری کرد. به من گفت دستهای مصطفی را بگیرم تا او را کتک کاری کند. وقتی که فرزاد مصطفی را به طرف دره برد به من گفت جلو نیا نگهبانی بده فرزاد به فردهاد اشاره کرد. فرهاد به محل آمد، بعد فرزاد و فرهاد با مصطفی عمل لواط انجام دادند. مصطفی رفته داخل دره 0 من ترسیدم رفتم که فرزاد به من گفت مصطفی را دیدم و او را زدم 0)
کاووس در تحقیقات بعدی اظهارات مغایری کرده است ،درجای دیگری می گوید: (فرزدا با مصطفی پیشنهاد عمل لواط داد و او قبل نکرد. فرزاد او را مورد کتک کاری قرار داد و با دست گلوی او را فشار داد بعد هم که مصطفی بیحال شد او را روی دست انداخت و با دست برادرش را صدا کرد. فرزاد و فرهاد با او لواط کرند و جسدش رابا هم داخل غار گذاشتند ومقداری هم سنگ جلوی سوراخ همان غارچیدند.)
از فرزاد تحقیق شده او هم می گوید: ( من به اتفاق کاووس ، مصطفی را دیدم ، خواستم با او لواط کنم ، قبول نکرد. به اتفاق با سنگ و مشت او را زدیم و با وی لواط کردیم 0 برادرم فرهاد هم بعد از کاووس با مصطفی لواط کرد. فرهاد گلوی او را گرفت و او را خفه کرد. بعد او را بغل کرد و داخل غاری انداخت و بعد سنگ ریخت.)
فرهاد در تحقیقات اولیه گفته است :( من نزدگوسفندانم بودم 0 برادرم فرزاد مرا صدا کرد و گفت بیا و گفت من با کاووس مصطفی را کتک کاری کرده ایم 0 من نزد مصطفی آمدم 0 روی شکم خوابیده بود. در حالت بیهوشی بود. شلوارش پایین بود و فقط شورت تنش بود. من هم شورت وی را پایین آوردم و عمل لواط انجام دادم 0 حدود 2 دقیقه طول کشید و شهوتم تمام شد. مصطفی را بغل نمودیم و به غاری که نزدیک دره است بردم و آ; را در غار گذاشتم و جلوی غار را با سنگ گرفتم 0)
اشخاص دیگری نیز در مظان اتهام قرار گرفته اند وازآنان تحقیق شده " است." متمین در تحقیقات مقدماتی و در مواجهه اظهارات خود را تایید کرده اند. در تحقیقات بعدی هم متمین به شرح منعکس در پرونده گاهی به قتل و لواط اقرار کرده و گاهی منکر ارتکاب جرم شده و گفته اند اقاریر قبلی ناشی از اجبار بوده است.
آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی ... از محل کشف جسد معاینه به عمل آورده و مشاهدات و تحقیقات انجام شده به وسیله وی در صورتجلسات محل منعکس است. قبل از خاتمه تحقیقات به درخواست آقای دادستان ... دادسرای دیوان عالی کشور درخواست نموده که رسیدگی به پرونده مربوط به قتل مصطفی به دادسرای عمومی ... 0 احاله شود. درخواست مزبور مورد قبول واقع " شده " و رسیدگی به دادسرای ... احاله گردیده " است." آقای بازپرس عمومی ... تحقیقات منعکس در پرونده را انجام و از محل کشف جسد نیز معاینه به عمل آورده است.
آقای بازپرس در صورتجلسه معاینه محل و کشف جسد که مفصل است در خصوص قراردادن جسد در غار محل کشف آن ... به این شرح اظهار نظرکرده اند: (واقعا" جای تعجب است که جسدی چون مصطفی را فرد دیگری به داخل این غارک برده باشد و در آنجا پنهان کرده باشد و عملا" به نظر نمی ،رسد که یک یا دو نفر بتوانند در لحظه ای با هم در ابتدای غارک قرار گیرند و حتی درآبرفت جلوی غارک بتوانند کسی را با هم به داخل غارک بکشانند. نحوه پیدایش جسد هم خود قابل تامل است ، زیرا چنانچه فردی از جلوی غارک بگذرد انتهای آن را نمی تواند مشاهده کند، مگر اینکه قبلا" آشنایی کامل به محل داشته باشد. اینجانب نظر شخص خودم این است که فرد مرده ای را چون مصطفی به داخل و انتهای غارک بردن واقعا" اگر صددرصد امکان نداشته باشد بسیار بعید می نماید، چون وضعیت قرار گرفتن جسد در غارک (باید از کسانی که او را یافته اند دقیقا" پرسش شود) کاملا" مشخص نیست که طاقباز بوده یا به روی سینه و شکم ، لذا پس از تحقیقات از یابندگان جسد شاید بتوان گفت که احتمال اینکه مصطفی خدش در حالی که زنده بوده از آبرفت گذشته و سوراخ غارک جلب توجه او را کرده و شاید با دیدن جانوری چون خرگوش برای گرفتن آن به داخل غارک رفته باشد و نتوانسته بازگردد و شاید هم او را ترغیب به رفتن داخل غار برای گرفتن جانوری کرده باشد وهنگامی که قسمت جلوی بدن او وارد غارک شده و گیر افتاده او را بداخل هل داده باشد.00)
آقای بازپرس شعبه 17 دادسرای عمومی ... در خاتمه تحقیقات در مورد فرزاد و فرهاد.00 و کاووس ... به اتهام شرکت در قتل عمدی و لواط قرار مجرمیت صادر و درباره سایر متهمین قرار موقوفی وضع تعقیب صادر نموده اند. آقای دادیار " طی " اظهارنظر با توجه " به " کم تجربه بودن پزشک معاینه کننده جسد ودقیق نبودن نظریه اش لواط را مخقق ندانسته و به منع تعقیب در این خصوص اظهارنظر نموده " است " آقای بازپرس با قبول استدللال آقای دادیار و تایید تشخیص وی در مورد لواط با عدول از تصمیم قبلی قرار منع تعقیب صادر نموده و بالاخره پرونده با صدور کیفرخواست به شرحی که قبلا" منعکس گردیده به محاکم کیفری ارسال و جهت رسیدگی به شعبه 134 دادگاه کیفری یک ارجاع شده است. این دادگاه به موضوع رسیدگی نموده " است." متمین منکر ارتکاب جرم شده اند، ولی اولیای دم شکایت و درخواست قبلی خود را تکرار و تایید کرده اند. پس از استماع مدفعات متهمین و وکیل آنان و اعلام ختم رسیدگی با صدور دادنامه مفصل و مشروح شماره 316و11317/8/70 متهمین موصوف را از اتهام شرکت در قتل عمدی مصطفی تبرئه کرده اند. آقای مجید پدر مقتول (احد از اولیای دم ) نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده و پرونده با اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال " شده " و جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نشر به اینکه صدور حکم برائت در مورد احد از متهمین که در موقع وقوع جرم انتسابی بالغ بوده بدون تفهیم حق تحلیف شاکی خصوصی مغایر موازین شرعی و مقررات قانونی است و رسیدگی از این بابت ناقص می باشد و با توجه به اینکه دو نفر از متهمین حسب مندرجات اوراق پرونده در زمان وقوع قتل بالغ نبوده اند و به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبری از مسئولیت کیفری هستند و بر فرض صحت انتساب ماهیت قتل خطئی و عاقله ضامن پرداخت دیه است و این ترتیب قانونی به اولیای دم تفهیم نگردیده تا معلوم شود با تغییر نرخ قثتل درخواستی دارند یا خیر و از این جهت که در فرض بالغ محسوب داشتن کلیه متهمین مستند احراز وضعیت مزبور در حکم صادره روشن نیست پرونده جهت رفع نقایص مرقوم به شعبه 134دادگاه کیفری یک ... اعاده می شود.)
مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
573
تاریخ تصویب :
1371/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :