جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 5/4/3442
شماره رای : 413/4
تاریخ رسیدگی : 18/6/70
فرجامخواه : تجدیدنظرخواهی وکیل اولیای دم و آقای ... شکایت پرونده نسبت به حکم محکومیت صادره
فرجامخواسته : دادنامه شماره 30331181/2/70 صادره از شعبه 8 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقایان 1 (الف ) 2 (ب ) فرزندان ... 3 (ج ) فرزند.00 به اتهام شرکت در قتل عمدی آقای ... همچنین آقای (الف ) فوق التوصیف به علاوه به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به بانو ... (همسرمقتول ) و آقای (د)، متهم ردیف چهارم به نام ایوب ... فرزند به اتهام ورود به عنف به منزل متقول تحت تعقیب کیفری واقع " شده اند" 0 با صدور کیفرخواست مورخ 23/8/68 که از جمله دلایل شکایت شکات و نظریه پزشکی قانونی ، گواهان ، گزارش مرجع انتظامی ، اقرار صریح متهمین با ذکر انگیزه آن که موضوع ارتکاب مقتول به زنای به عنف با خانم ... خواهر سه نفر از آنها بوده که پرونده ... تشکیل و به دادگاه ... ارسال شده است.
پرونده در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی قرار گرفته " است." گزاش مبسوط از جریان امر و دلایل پرونده را آقای قاضی مشاور طی هفت صفحه تهیه و اظهار نظر در خصوص ایرادات وکیل متهمین نموده که بر حسب نوشته رئیس دادگاه برای اظهارنظر قطعی پزشک قانونی راجع به علت اصلی مرگ پرونده به دادسرا اعاده شده " است." نسبت به اتهام متهم ردیف چهارم با اعتبار صلاحیت کیفری دو قرار عدم صلاحیت صادر شده پزشک معاینه کننده جسد و جراحات طی گواهی مورخه 6/12/68 اظهار کرده (به احتمال قوی جراحات با یک وسیله بوجود آمده و توسط یک فرد اعمال شده و بسیار انتقامجویانه بوده است.)
در جلسه 28/2/70 با حضور متهمین و شکات و وکلای طرفین (د) مصدوم می گوید از آقای (الف ) که با چاقو او را مجروح کرده شکایت دارد و جریان واقعه را شرح داده و تقاضای قصاص کرده و در صورت عدم امکان دیه را خواستار شده " است." مصدوم دیگر خانم ... " همسرمقتول " می گوید از هر سه نفر شاکی است ولی چاقو را آقای (الف ) به من زده و ضمن شرح مختصر از جریان واقعه و اینکه دیده این سه نفر ... " مقتول " را می زنند " گفته است :" (خواستم جلوگیری کنم مرا پرت کرد، بچه سه ماهه ام سقوط شد.)وی تقاضای قصاص " دارد" در صورت ممکن نبودن آن طالب دیه می باشد.
وکیل اولیای دم به لایحه تقدیمی ا ستناد کرده " است." از متهمین با تفهیم و قرائت کیفرخواست تحقیق و محاکمه شده " است." (الف ) درخواست غیر علنی بودن جلسه را نموده می گوید: (حقی از ما ضایع شده به خواهرم عنفا" تجاوز کرد، قانونا" هم ثابت شده 0 هر چه گفتم این چنین ظلمی در حق ما شده چند روزی بیشتر در بازداشت نماند و آزاد شد. من مسلمانم نباید در مقابل چنین جنایتی سکوت اختیار کنم تا با پول و اعمال نفوذ حقم ضایع شود.) در خصوص اتهام قتل می گوید: ( با مقتول درگیر شدم ، ضربه به او زدم 0 وقتی به من حمله کرد کارد را از دستش گرفتم نمی دانم کجازدم 0) ضمن توضیح مفصل از جریان درگیری فیمابین می گوید: (تمام ضربه درمحل حادثه به مقتول وارد نیامده ضربه های بعداز مرگ را در حالی که صدو شصت کیلومتر از مقتول دور بودیم چه شخصی به مقتول زده ؟ آیا بعد از مرگ زده یا قبل از آن ؟ بعد از درگیری به خانه برادر بزرگ رفتم 0 بعد بازپرس و ژاندارمری به محل آمدند. ما خودمان را تسلیم کردیم 0(ب ) و (ج ) آمدند و با من همجرم شدند. قرار بر این شد آ;ها با من شریک جرم شوند تا بتوانم راحت تر حرفهای خودمان را بزنیم و جرم من سبک شود.00 کم زءک ، ولی مقتول را من به قتل نرساندم خود زنی (د) و خانم ... را نمی دانم از طرف که بوده 0حیاط اینها پشت بام منزل ماست. داخل اتاق کسی نرفتم 0)
متهم ردیف دوم آقای (ب ) به لایحه 7 برگی خود استناد کرده می گوید: (وقتی راجه به پرونده زنا ما او را تحویل قانون دادیم فهمیدیم آزاد شده 0 با اعضای شورای اسلامی مشورت کردیم 0(ه) ما را با کمک از آن طریق وارد روستا می کند. وقتی وارد شدیم ساعت حدود 2 بعدازنصف شب بود. برادرم رفت ، بنده و ... (ج ) درماشین را بسته به منزل (ج ) " آمدیم " با شیر آب دست و صورت را شستیم که برادرم وحشت زده رسید گفت : (مارودست خوردیم آقای (و) نبود آقای (ز) آمد پشت بام با من درگیر شد. وقت توضیح نیست چون ... اسلحه شکاری دارند بهتر است به منزل برادرم به نام ... برویم 0) طولی نشکید آقای (ه) درگیریهای زیادی با " خانواد.00" داشته (ه) صحبت کرد که چون شما برادران " خانم ... " هستید قتل را قبول کنید من هر طور شده رضایت خواهم گرفت. بعد از صحبت (ه) آقای (ر) آپد گفت آقای (ز) مجروح شده می خواهند او را دکتر ببرند. من گفتم حرفی ندارم 0 تاکسی کشیده به من نزدندمن هیچ گونه حرفی با او نمی زنم 0 مقتول را برای بردن نزد دکتر سوارجیب کردند و فرستادند بعد از یکی دو ساعت مطلع شدم همراه مقتول آقای (ص ) روانه شده " است." به خودم شک کردم به احتمال زیاد اشکالات بعدی هم برای ما بوجود خواهد آورد. علت اعتراف صریح ما" این بودکه " فریب آقایانی که قبلا" برای ما قسم یاد کرده بودند خوردیم 0 دوم اینکه چون از دادگاه و قانون سر در نمی آوردیم گفتم اگر من خودرا همجرم برادر ندانم فردا در دادگاه حق صحبت ندارم 0)
در جلسه دیگر وکیل متهمین ردیف یک الی سه کیفرخواست به لایحه تقدیمی خود استناد کرده " است." وکیل شکات اظهاراتی کرده که اقدام متهمان یک اقدام خودسرانه طبق قانون جنگل بوده که پنداشتند متهم برائت حاصل کرده 0 به هیچ وجه موضوع مشمول عنوان دفاع مشروع یا دفاع ناموس نیست. در ضمن به مواد 9و10 اشاره کرده که تساوی عمل شرکا شرط نیست ، هر سه متهم با تمسک به دفاع از ناموس منحصرا" اقرار به قتل کرده اند. " طبق " گواهی پزشکی مقدار جراحات.00 منجر به مرگ " زیاد" بوده 0 موکلان در شکایت خود باقی و خواستار قصاص هستند.
متهم ردیف اول در آخرین دفاع می گوید: (در پرونده قبلی نسبت به خواهرم ... آزاد شده با اعمال نفوذ یا پول ... در برابر مهاجم قرار گرفتم ، متاسفانه کسی توجه نکرده من دفاع از ناموسم کردم 0) متهم ردیف دوم ... می گوید: (آ" رین دفاعم این است که مرتکب هیچ قتلی نشدم (اعتراف اولیه خود را روی فریبی که ازجانب دیگران خورده می داند) اگر می خواستم " آقای (ز)" را به قتل برسانم آن روز که برای آزمایش خون در ماشین من بود بدون اینکه ایل وتبار او باشند او را به قتل می رساندم 0 اگر قرار بود نقض قانون کنم روزها که در قهوخانه نشتیم و صحبت کردیم این برنامه را اجرا می کردم 0 همانطور که در پرونده پیداست زانی خواهرم را تحویل قانون دادم تا از حق من و خواهرم دفاع " شود." پس (ز) به دست دیگران به قتل ریده ، مجرم اصلی ما نیستیم 0به علت نفوذزیاد(ه) حتی کسی از اقوام مقتول جرات بردن اسم او را نداشته 0)
متهم ردیف سوم به نام (ج ) در آخرین می گوید در قتل شرکت نداشته و اینکه قبلا" خود را مجرم معرفی کرده تحت تاثیر عاطفی و تعقیب بوده " است.وی می گوید:" (عقیده دارم هر مسلمانی از جان و ناموس برادر دینی خود باید دفاع نماید. من فقط از ناموسم دفاع کردم 0اتهاماتی که از شکات به من " نسبت " داده شده کذب محض است.)
دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور حکم کرده و به استناداوراق پرونده و شکایت قیم و وکیل اولیای دم ، گزارش مرجع انتظامی و گواهیهای پزشکی و اقاریر و دفاعیات متهمین در مراحل مختلف و محضر دادگاه و مدافعات وکیل آنها و شهادت شهوداینکه بر طبق گواهی پزشکی (ز) به علت ضربه چاقوهای متعدد به قتل رسیده (جسدمثله مبادرت به آن کرده اند و انگیزه آنهاآزادی متهم ( (ز) به علت ضربه به چاقوهای متعدد به قتل رسیده (جسد مثله شده ) وبه ظن قوی آلت قتاله از یک نوع بوده و دادگاه استدلال کرده متهمین با سبق تصمیم مبادرت به آن کرده اند و انگیزه آنها آزادی متهم ( (ز) در پرونده اتهام به زنا بوده و با رد ادعای وکیل مدافع که (ز) را متهمین مهدورالدم می دانسته اند و با اشاره به اوراق پرونده اتهامی (ز) که حکایت دارد متهمین قصد ربودن او را داشته اند و با توجه باینکه (ز) منکر بزه انتسابی بوده درجلسه مواجهه بین او و خانم (ی ) که می رساند عمل زنا وسیله (ز) انجام گرفته می تواند باعث باشد که متهمین متقول را مهدورالدم بدانند، لذا دادگاه بزه شرکت در قتل غیرعمدی از ناحیه متمهین و ایراد صدمه از ناحیه متهم ردیف اول را نسبت به همسر مقتول و آقای (د) محرز تشخیص " داده " ضمن ردماده استنادیه در کیفرخواست در مورد قتل عمدی مستندا" به تبصره 2 ماده 2 و ماده 3 و بند ب ماده 2 قانون دیات راجع به قتل و دیه کامله یک مرد مسلمان با انتخاب نوع آن از جانت متهمین در حق اولیای دم در صورت تقاضا، به علاوه متهم ردیف اول به پرداخت یکصد و پنجاه درهم برای بریدگی آرنج همسر متقول و پرداخت یکصد هزار ریال در حق محمد محکوم کرده است. آقای ... به وکالت از جانب اولیای دم ، همچنین (د) به حکم محکومیت صادره اعتراض کرده اند. رئیس دادگاه در ظهر برگ اول به تاریخ 23/3/70 در عقیده خود باقی مانده و دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را داده است که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشوراجمالا" مبنی بر " اینکه " با توجه به ماده 34 قانون تشکیل دادگاهها و اینکه دادگاه متهمین را محکوم کرده است اعتراض تجدیدنظر خواهان مردود است و عقیده بر رد آن دارد، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 صرفنظر از ماهیت پرونده چون اعتراض از جانب شاکیان خصوصی از حکم محکومیت صادره مستندا" به ماد34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 وجاهت قانونی ندارد، زیرا تنها در حکم برائت به شاکی حق اعتراض داده شده است ، لذا اعتراض معترضان را مردود اعلام می نماید.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

76
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
413
تاریخ تصویب :
1370/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :