جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 9/25 ...
شماره دادنامه : 949/2
تاریخ رسیدگی : 19/11/73
فرجامخواه : آقای هاشم از طرف اولیای مقتولان
فرجامخواسته : دادنامه شماره 19644/9/73 صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی ...
مرجع رسیدگی : شعبه 2 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای عمرالله ... 23ساله ، به اتهام قتل عمدی دو نفر به اسامی حسین و حسن با اسلحه کلاشینکف تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده طی کیفرخواست شماره 233077/9/72 دادسرای عمومی ... توجها" به شکایت اولیای دم وگزارش مرجع انتظامی و گزارش معاینه اجساد و اظهارنظر کارشناسان نیروی انتظامی و گزارش معاینه اجساد واظهارنظرکارشناسان نیروی انتظامی و اقرار صریح متهم و شکف اسلحه بزه انتسابی را محرز " اعلام کرده است " و طبق مواد205و206و232 قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است. اجمال جریان طی قرار اصداری به این صورت تشریح شده که متهم موصوف خود را به اداره اطلاعات.00معرفی واظهار می دارد که در روستای ... دو نفر را بقتل رسانیده است که قتل با اسلحه کلاش بود و اسلحه را نیز همراه خود برده وتحویل " داده است." بلافاصله از او بازجویی " شده و" ضمن اقرار صریح به ارتکاب قتل ابراز می دارد که انگیزه آن اجادمزاحمت ناموسی برای همسرش وسیله شخصی از بستگان متقول به نام صالح ... بوده و توجیه می کند که مقتولان آگاهی داشته اند که او به دنبال گله خواهد رفت ، زیرا از چوپان اصلی گله به نام کریم ... ( برادر احد از مقتولان به نام حسین ) خواسته بودند که گله را در آن شب به آنها بسپارد و خود در خانه استراحت کند که او پذیرفته ودر نهایت متهم و مقتولان همزمان با گله به کوه مقابل خانه های روستایی می روند. دو نفر قصد کتک کاری او را می نمایند و وی را تا داخل خانه که حدود شش کیلومتر فاصله داشته تعقیب " می کنند" و وارد خانه می شوند که ناچار به سوی آنان شلیک می کند.
در نهایت شعبه چهارم دادگاه عمومی با اجرای تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 19644/9/73 پس از بیان مشخصات متهم و اشاره به دلایل اثباتی جرم از جمله اظهارات و مدافعات مقرون بهواقع متهم توضیح داده که جریان ایذه و تعقیب متهم توسط مقتولان قبل از واقعه در تعقیب این بوده که همسر متهم توسط یکی از مقتولان مورد تجاوز قرار گرفته که با پا در میانی ریش سفیدان محل موضوع فیصله پیدا می کند و نظر به اینکه قتلهادر کنار منزل متهم صورت گرفته و بنا به ادعای متهم پس از تعقیب وی مهاجمین حتی در داخل منزل همسر او را مورد تعرض قرار داده اندکه با فریاد اوناچار به شلیک به سوی آنان شده است و ایضا" انگیزه دیگری سوای آنچه متهم مطرح ساخته قابل احراز نیست ، لذا به نظر می رسد انگیزه ارتکاب قتل مساله ناموسی بوده و مورد مصداق ماده 49 قانون تعزیرات است. لیکن چون آلت دفاع متناسب با حمله وهجمه نبوده و از طرفی متهم عقیده بهمدورالدم بودن مهاجمین داشته است ، به لحاظ اینکه در بین عشایر تصور بر این است که هرکس معترض زن شوهردار شود بر شوهر است که متعرض را به قتل برساند، لذا موضوع پرونده با ماده 229 قانون مجازات اسلامی و منصرف ازمادتین استنادی کیفرخواست است و به این ترتیب مستندا" به ماده مرقوم و مادتین 295 و304 و با رعایت ماده 61 قانون مجازات اسلامی مهم موصوف به پرداخت دو فقره دیه کامله مرد مسلمان از نوع انتخابی در حق اولیای مقتولان محکوم می گردد که در صورت مطالبه آنان باید پرداخت نماید.
پس از ابلاغ رای دادگاه آقای هاشم به وکالت از طرف اولیای دم و ورثه متقولان طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است و پروده در نهایت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید وپ س از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر غیرقابل طرح " بودن " دادنامه شماره 19644/9/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
(بسمه تعالی 0 نظر به محتویات پرونده در تنظیم گزارش جریان وماوقع و ایضا" در رابطه با استناد قانونی مسامحه شده است که در خصوص مورد اول جریان به این صورت مطرح شده که قبل از ماجرای قتل (خردادماه سال 72) همسرش در خانه خود که با محل فاصله دارد و منفرد است مشغول دوشیدن گوسفندان خود بوده که توسط فردی بنام صالح ... که پسرعموی مقتولین بوده مورد تجاوز و زنای به عنف قرار گرفته که با وساطت بعضی قضیه فیصله پیدا می کند تا اینکه در شب واقعه قتل (9/6/72) که نوبت کنک کردن وی در کمک چرای گله عمومی بوده بر اساس توافق بین متقولان و چوپان اصلی گله آن دو نفر همراه گله می آیند و در هنگام چرانیدن گله با وی به نزاع می پردازند و جهت مضروب نمودن اورا تعقیب می کنند تا به خانه او می رسند و وارد خانه شده اقدام به آزار و تهیه مقدمات تجاوز به عنف به همسراومی کنند که همسرش به او می گوید بی غیرت چرا ایستاده ای ، مرا بی ناموس کردند. او میرود اسلحه را برمی دارد ومی آید در این هنگام مشاهده می کند که دو نفر دیگر به اسامی صالح و رحمان حدود 5 متری منزل وی ایستاده اند که در این هنگام به سوی دو نفر اول شلیک می کند که هردو روی هم افتاده و کشته می شوند و دو نفر بعدی فرار می کنند (27و28و32و35) در حالی که در دادنامه آمده است که همسر متهم قبلا" توسط یکی از مقتولان مورد تجاوز قرار گرفته است و اما در ارتباط با مسامحه در استناد قانونی جریان به این صورت است که استدلال دادگاه مورد را با تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی منطبق می سازد، لیکن دادگاه به ماده 229 قانون مرقوم استناد می کند که بدین وسیله در اجرای بند 2 ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها دادنامه اصداری دادگاه تصحیح می گردد. و اما از نظر اعتراض و تجدیدنظرخواهی مورد اشاره نر به اینکه وفق ماده وحدت رویه شماره 2562/3/75 شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت بارئت متهم حق اعتراض وتجدیدنظرخواهی دارد، درصورتی که در مانحن فیه حکم به محکومیت متهم صادر شده است و به ا ین ترتیب پرونده غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور است با کسر از آمار موجودی اعاده می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

76
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
949
تاریخ تصویب :
1373/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :