جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 18/374816
شماره دادنامه : 304
تاریخ رسیدگی : 11/6/1371
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات آقای جانی 16 ساله ، با سواد، بیکار، اهل ... ساکن ... مجرد، بدون سابقه کیفری ، مسلمان ، تبعه ایران به اتهام قتل عمدی مرحوم ... 19 ساله تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخاست شماره 24395/5/70 و استناد به مواد 1 و بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص درخواست تعیین یفر از دادگاه کیفری یک ... نموده است و جریان واقعه به شرح زیر از ناحیه دادسرای عمومی ... گراش داده شده است.
به حکایت این پرونده آقای جانی نوجوان 16 ساله ای که براثرفقر مادی و فرهنگی و عدم آموزش و تربیت صحیح دارای شخصیتی ضد اجتماعی و اختلالات رفتاری بوده به لحاظ کینه و کدورتی که از مقتول به دل داشته و در همه حال آزارش می داده تصمیم به قتل وی می گیرد تا از این رهگذر آتش خشم و نفرت خود را فرو نشانده و روح سرکش وافسار گسیخته اش را آرام سازد، غافل از آنکه آرامش وی آرامش قبل از طوفلان خواهد بود و امواج سهمگین این طوفان که نشانی از قهر و غضب الهی و خشم نفرت جامعه است طومار زندگی وی را در هم خواهد نوردید. بدین منظور کاردی خریدرای کرده و پس از تیزکردن در محلی درون خانه خود مخفی می نماید تا در فرصت و زمان مناسب نقشه شیانی خود را عملی کرده و با کشتن وی انتقام خود را بگیرد.
مشارالیه در علل و انگیزه عملش عنوان می ناید که مقتول یک بار در کارخانه با وی عمل نامشروع انجام داده و در همه جاشایعه کرده بوده که وی انحراف اخلاقی دارد و هر وقت به حمام می آید به منظور خاصی می باشد که این امر باعث شرمساری و سرانکندگی وی در بین مردم شده تا جایی که به حمام محله نمی رود تا از کنایه ها و شماتتهای مردم در امان باشد و سرانجام در یکی از روزهای بهاری سال جاری زمان را مناسب یافته تا تصمیم شوم خود را علمی سازد. از این رو به کارگاهی که متقول در آن کار می کرده رفته " است " و آنطور که خود بیان می کند با اشاراتی بوده که آمادگی خودرا برای تسکین به عمل نامشروع ابراز می نماید و از وی می خواهد از محل کارش خارج شود. مقتول بنا به ادعای وی از این پیشنهاد خوشحال شده و پس از گرفتن موتور سیکلت صاحبکارش وی را سوار موتورنموده و به اتفاق راهی زیر کوه می گردند و در محل خلوتی از موتورسیکلت پیاده می شوند. مقتول آنطوری که جانی ادعا نموده شلوار خود رادر آورده و برای عمل نامشروع آماده می شود و مقدمتا" ازجانی تقاضای انجام کاری را می نماید.00 " او" ضمن قبول انجام کار مورد نظر از فرصت استفاده نموده و به بهانه شرم و حیا ازوی می خواهد پیراهنش را جلو چشمانش بگیرد تا چشمش به وی نیفتد. مقتول غافل از سرنوشت شومی که در انتظارش بوده پیراهنش را بر روی چشمانش می گیرد تا وی به دور از شرم و حیا خواسته وی را برآورده نماید.دراین موقع جانی از فرصت استفاده نموده و کاردی را که در زیر پیراهنش مخفی نموده بوده در آورده و با آن ضربه ای مهلک به شکم مقتول می زند. مقتول از شدت ضربه وارده و در مقابل درد جانکاه آن تاب و توان از دست داده و هرگونه مقاومتی از وی سلب می گردد.
جانی با مشاهده وضعیت رقت بار" مقتول " که از شدت درد به خود می پیچیده و فوران خون که از بدن وی خارج و سبزه های اطراف را گلگون می کرده دچار ترس و وحشت شده و با برداشتن پیراهن خود به سرعت از محل حادثه دور می ،شود و دوان دوان خود را به داخل شهر رسانیده و خسته و درمانده در کنار بلوار شهری می نشیند و به آنچه کرده بود می اندیشد و سرانجام خود را به پاسگاه ژاندارمری معرفی و شرح ماجرا را بیان می کند.
متهم در ابتدای امر با طرح موضوع به کیفیتی دیگر تلویحا" موضوع دفاع مشروع را به لحاظ حفظ جان و شرافت خود عنوان می نماید در نهایت در مدافعاتش خود ومتقول را مستحق مرگ معرفی می نماید. در مورد دفاع مشروع هرچند در بازجوی های بعدی بصراحت اظهارات اولیه خود را تکذیب می نماید با توجه به انیکه مشارالیه با سبق تصمیم آلت قتاله را قبلا" تهیه و با مقدمه چینی لازم مقتول را به قتلگاه کشانده تا انتقام خود را بگیرد هیچ یک ازامکان دفاع مشروع محقق نبوده تابری از مجازات گردد و در مورا اینکه مقتول مستحق قتل بوده الوا" در مورد رابطه نامشروع ادعایی دلیلی اقامه ننموده و در ثانی به فرض صحت رابطه مزبور به شرحی که خود بیان نموده (در کارخانه شلوار خود و مرا پایین کشید و آلتش را به باسن من مالید و انزال شد) ظاهرا" عنوان تفخیذ داشته که مجازات آن تازیانه بوده نه قتل بنابراین مقتول مستحق مرگ نبوده تا" دلیلی " برای رهایی قاتل از مجازات قصاص باشد. علیهذا بنا به مراتب فوق در خصوص اتهام متهم موصوف با توجه به دلایل ذیل : 1 شکایت اولیای دم مقتول 2 گزارش جامع مرجع انتظامی 3 گواهیهای پزشکی قانونی 4 کشف آلت قتاله 5 اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف تحقیق ومدافعات غیرموجه وی در مشروع بودن عمل مذکور تحت عنوان دفاع مشروع و مستحق مرگ بودن مقتول به رحی که درفوق مذکورافتاد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به شرح کیفرخواست فوق الاشعار درخواست تعیین کیفرشده است.
متهم از طرف آقای بازپرس به پزشک قانونی معرفی شده که پس از معاینه اعلام نمایند متهم مجنون است یاخیر0 پزشک قانونی ... پس از معاینه متهم به شرح نظریه مورخ 12/4/70 برگ 35 پرونده اعلام داشته از آقای جانی معاینه به عمل آمده و اظهار نظر می شود که نامبرده جنون ندارد، ولی دچار اختلالات رفتاری ناشی از شخصیت اجتماعی می باشد.
شعبه 8 دادگاه کیفری یک ... با حضور آقایان دادیار و مشاور و اولیای دم و متهم و وکیل مدافع وی تشکیل گردیدوپس از رسیدگی و اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور اجمالا" به قصاص نفس متهم به شرح صفحات.00 پرونده به موجب دادنامه شماره 26811735156/10/70 به شرح زیر انشاء رای کرده است.
( برابر کیفرخواست شماره 24395/5/70 دادسرای عمومی ... جانی فرزند.00 16 ساله بیکار، اهل ... ساکن ... باسواد، بدون سابقه کیفری ، مسلمان ، تبعه ایران ، بازداشت متهم است به ارتکاب قتل عمدی مرحوم مقتول 19 ساله 0 اب توجه و امعان نظر در اوراق پرونده و شکایت اولیای دم و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی و اقاریر و دفاعیات متهم در مراحل مختلف تحقیق از جمله در محضر دادگاه معلوم می شود مقتول به علت پارگی جسم برنده در امعا و احشای شکم و خونریزی ناشی از آن کشته شده اولیای منجزا ازدست متهم مشارالیه مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مقتول شکایت کرده اند. متهم در مراحل مختلف تحقیق از جمله در محضر دادگاه اقرار می کند با کاردی که ضممیه پرونده است.00 را به قتل رسانده " است " اما در مورد علت قتل از کل اوراق پرونده و اقدامات معمومله و چیزهایی که گذشته است هیچ وقت این معنی که متهم قصد سرقت داشته فهمیده نمی شود. حتی احتمال آن نمی رود متهم در برگ اول پرونده حتی نام متقول را عوضی ذکر کرده و از اعلام نام خانوادگی او اظهار بی اطلاعی کرده و ادعا می کند که متقول با تهید چاقو او را به جایی که قتل اتفاق افتاده کشانده و قصد ارتکاب عمل ... " نامشروع " با او داشته و در این بین او زا چاقول مقتول استفاده کرده و او را به قتل رسانده و در مراحل بعدی و در مبحضر دادگاه قضیه را به شکل دیگری بیان می کند. در گواهی پزشکی مربوط به متهم اینکه متهم درگذشته مرتکب لواط شده باشد را منتفی ندانسته که برساند علی رغم اظهارات متهم که می گوید مقتول قصد کار بد با او داشته این مهم است که او را به آنجا کشانده تا مقتول با او کاری بکند و چون زیر بار نرفته مرتکب چنین جنایتی شده باشد. بنا به مراتب ، بزه قتل عمدازناحیه متهم محرز " است " و دلیلی بر مهدورالدم بودن مقتول وجود ندارد و در مورد ادعای وکیل متهم مبنی بر پایین بودن شلوار مقتول و بار بودن دگمه و زیپ آن اولا" گفته شده زیر شلواری پایین نبوده و ثانیا" می توان گفت متهم بعد از ارتکاب عمل قتل مبادرت به این کار کرده که ناشیانه عمل کرده و تنها به بازبودن زیپ و دگمه اکتفا کرده " است " از اینه اولیای متقول تقاضای قصاص کرده اند دادگاه مستندا" به بند ب ماده 2 و ماده 15 و بند 1 ماده 27و ماده 43 قانون قصاص حکم قصاص متهم را صادر و اعلام می نماید.)
پس از ابلاغ رای آقای ... وکیل مدافع متهم به شرح لایحه مورخ 27/12/71 به رای صادره اعتراض " می کند" و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده وایشان به شرح نظریه مورخ 31/1/71 به رای و عقیده خود باقی مانده " است " و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شدهاست.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه معلوم و مشخص نیست متهم به سن بلوغ قانونی و شرعی رسیده یا خیر، چون متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در نزد آقای بازپرس ودر محضر دادگاه خود را15 ساله معرفی نموده است آن هم معلوم نیست پانزده سال تمام است یا خیر، وکیل مدافع وی نیز ضمن لایحه اعتراض سن موکل خود را14 ساله اعلام نموده است که لازم و ضروری است که دادگاه در اطراف تعیین سن حقیقی متهم از طرق قانونی و شرعی اقدام قانونی معمول دارد و از طرفی چون متهم به اعتقاد اینکه ... مقتول که وی را مورد ایذا و تجاوز قرار داده مستحق قتل و مهدورالدم می دیده است و خلاصه اینکه طرف را (مقتول را) به دلیل کار زشتش واجب القتل می دانسته و به همین انگیزه و جهت اقدام به کشتن او نموده " است " مورد از موارد شبهه به شمار می رود و موجب در حد خواهد بود، لذا حکم به قصاص با عنایت به جهات مذکوره و با عنایت.00 6 از تحریرالوسیله امام خمینی (ره ) ص 554، ج 2(لوقتل شخصا" به اعتقادگونه مهدورالدم او باعتقادالقصاص الخ ... ) دادنامه شماره 26811735156/10/70 صادره از شعبه هشتم کیفری یک ... نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

76
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
304
تاریخ تصویب :
1371/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :