کلاسه پرونده : 11/7/3017
شماره دادنامه : 389/12
تاریخ رسیدگی : 11/6/69
تجدیدنظرخواه : ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 65/18135/2/69 صادره ازشعبه 16 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای (الف )به اتهام قتل عمدی مرحوم (ب ) به قصاص نفس (اعدام ) محکوم گردیده " است " بدین خلاصه " که " متهم به همسر خود منظنون بوده که بامقتول رابطه نامشروع داشته و مدتها این موضع را حتی به همسر خود نیز گفته است و برا یکار و یا انیکه از منزل خود دور باشد به اهواز رفته است و حسب اظهار همسرش مخارج را نیز تامین نمی نموده که یک دفعه مقتول نیز با متهم تماس " گرفته " که مخارج خانواده اش رابدهد و یک دفعه تلفنی گفته است اگر می خواهید خرجی خانواده شما را در غیاب مشا تامین کنم 0 متهم گفته است (مفت که نمی شود) حتما" می خواهید با همسرم و دخترم رابطه عاشقانه برقرار نمایید.به جهت فوق و اینکه با همسرم رابطه داشته و ممکن است دختر14 ساله ام را هم از راه به درکند تصمیم داشتم زنم را طلاق بدهم ، ولی اقوام زیادی دارد و از وی می ترسیدم 0 مرا تهدید می کردند. به هر حال استحاره کردم تصمیم به کشتن (ب ) گرفتم 0 تبری خریدم 0 صبح روز واقعه تبر را برداشتم رفتم او را کشتم 0 به هر حال چون با زنم رابطه داشت. من بیش از یکسال با زنم همخوابه نشده بودم 0 برای اینکه دخترم را نجات بدهم او را کشتم 0)
با شکایت اولیای دم وتحقیق از همسر و فرزندان متهم پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال " شده است." در دادگاه متهم اظهار داشته (فرزندانم بیایند تا دفاع کنم 0 بدون حضور فرزندانم وزنم بازجویی نمی دهم ) پس از استماع مدافعات وکیل متهم که انگیزه قتل را مسئله ناموسی دانسته تقاضای ارفاق قانونی و شرعی نموده و دادگاه حکم به قصاص متهم وفق بند الف ماده 2 قانون قصاص و مواد 5و15 قانون مرقوم داده " است." با اعتراض محکوم علیه دادگاه حکم را تایی " کرده است."
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 65/69135 فرجامخواسته به لحاظ نقض رسیدگی مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 نظر به حرمت دما و اهمیت موضوع و لحاظ مدافعات محکوم علیه قطع نظر از اینکه با توجه به رابطه حرام مقتول با همسر متهم حسب ادعای وی نتیجتا" مقتول را مهدورالدم (ولوبااشتباه ) و خود را ذیحق می دانسته که از بدو تحقیقاتهم اذعان داشته وبا توجه به اینکه متهم در محضر دادگاه حضور همسر و فرزندانش را برای انجام تحقیقات لازم می دانسته و نهایتا" به اظهارات و شهادت آنها متمسک " شده " که متحمل است تحقیقات لازم در خصوص مورد از نامبرده موثر در مقام باشد واینکه دادگاه با توجه به اقرار و اعتراف متهم حکم قضیه را صادر " کرده " و درحالی که متهم در تحقیقات عندالحاکم در مقام تفهیم اتهام حضور زن و فرزندانش لازم " دانسته " و اعترافی ننموده و در مقام تفهیم اتهام حضور زن و فرزندانش رالازم " دانسته " و اعترافی ننموده و در مقام آخرین دفاع بیان داشته (من آدمکش نیستم و این کار را نکرده ام )سپس بافاصله خطی نوشته شده (من قبول دارم قاتلم ، اول باید زنم را طلاق بدهم 0) دوم اینکه مراتب را با امضا یا انگشت گواهی نماید وانگهی اعلام اینکه قبول دارم قاتلم با ابهام این جمله و کلمه قاتلم (بدون تعیین شخص مقتول و نوع قتل ) به لحاظ موارد28و29 قانون قصاص و سایر مواد قانونی در مورد اقرار نمی تواند مبنای صدور حکم قصاص به لحاظ اقرار قرار گیرد. علی هذا به علل یاد شده و نقض در رسیدگی حکم تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر کیفری یک ... ارجاع می شود.)

مرجع :
کتاب قتل عمد، جلداول ، تالیف یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

76
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
389
تاریخ تصویب :
1369/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)