جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1612/3345
شماره دادنامه : 214/12
تاریخ رسیدگی : 15/4/70
فرجامخواه : رسیدگی به اعتراض محکوم علیه
مرجع رسیدگی : شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب محتویات پرونده دادسرای عمومی ... به اتهام آقای حسین فرزند.00 " مبنی بر" حمل و نگهداری مهمات جنگی شامل مین ضدنفر و خمپاره و تی 0ان 0تی و تحویل آن به افراد نابالغ که در اثر افنجار یکی از گلوله های مهمات مرحوم غلامرضا فرزند.00 18 ساله به قتل رسیده است و نیز اتهام سیدجلال فرزند.00 به برداشت و حمل مهمات جنگی از منطقه و حمل آن به مقصد رسیدگی کرده و با توجه به شکایت اولیای دم وگزارش 67/4/6/271/6/67 پاسگاه ژاندارمری مبنی بر قتل غلامرضا در اثر انفجار گلوله عمل نکرده که توسط متهم ردیف یک به او داده شده است و شهادت شهود مبنی بر مشاهده تحویل مهمات مذکوربه وسیله متهم به چند نفر از اهالی روستای ... و اقرار و اعتراف متهم ردیف یک به تحویل مهمات به بچه های روستا و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات ناموجه متهم ردیف دوم واظهارات ناموجه متهم دریف یکم در خصوص عدم اطلاع از عمل نکرده بودن مهمات و شهادت آقای (الف ) مبنی بر حمل مهمات مکشوفه به وسیله متهم ردیف دوم از جبهه (شخص مذکور شاگرد راننده بوده است ) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به متهمان را محرز دانسته و به استناد ماده 3 ناظر به بندالف ماده 2 قانون دیات و ماده یک و دو قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات با رعایت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی درخواست تعیین کیفر برای متهمان نموده است.
پرونه جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم محاکم عمومی کیفری یک ... ارجاع شده " است." دادگاه مذکور پس از رسیدگی ، اتهام آقای حسین فرزند.00 را به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی (خطای محض ) مرحوم غلامرضا در اثر بی احتیاطی قرار دادن مواد منفجره دراختیار مقتول و جمع دیگری از اهالای قریه محرز دانسته با انطباق عمل متهم با بند الف ماده 2 قانون دیات متهم آن را به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان ا ز هر نوع که متهم انتخاب نماید ظرف سه سال در حق اولیای دم محکوم کرده است. لازم به توضیح است که دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص اتهام متهمان به حمل و نگهداری مهمات جنگی از پرونده بدل تهیه کرده است.
پس از ابلاغ حکم محکوم علیه به رای صادره اعتراض نموده که مشروح لایحه اعتراض به هنگام شورقرائت خواهدشد. درتاریخ 21/1/70 دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و رای صادره را طبق موازین شرعی و قانونی دانسته و پرونده را با بقاء در حکم جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی محکوم علیه به دیوان عالی کشورارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید رای دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
(بسمه تعالی 0 با عنایت به مندرجات اوراق پرونده تجدیدنظرخواه ایراد واعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است. دادنامه تجدیدنظرخواسته توجها" به دلیل موجود و وفق موازین قانونی صادر شده به لحاظ فقد اشکال مهم موجب نقض ، دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
214
تاریخ تصویب :
1370/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :