جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


* اگر خوانده به سمت نماینده قضائی ایراد کند، احراز سمت با دادگاه است یا صرف معرفی ارگان دولتی کافی برا یاحراز سمت است ؟

نظریه که در تاریخ 21/12/65 باتفاق آرا اعلام گردید:
چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی بدادگاه معرفی شود خوانده نمی تواند به سمت او ایراد کند چه قانونا" در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضائی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است 0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
29
تاریخ تصویب :
1365/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :