جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
33

* در صورتی که برای احراز قرار کارشناسی از حیث ارائه محل و تهیه وسیله و موجبات اجرای قرار حضور خواهان ضروری باشدودادگاه باین علت جلسه تعیین کند لیکن خواهان با وجود ابلاغ درجلسه موعود حاضر نشود و موجبات اجرای قرار را فراهم ننماید تکلیف دادگاه چیست ؟

نظریه که در تاریخ 2/7/66 باتفاق آرا اعلام گردید:
همانطوریکه با وجود سکوت قانون در مورد تحقیق محلی معمول است نسبت به قرار کاشناسی نیز می توان از ملاک ماده 441قانون آئین دادرسی مدنی استفاده نمود باین معنی که اگر قرار کارشناسی به تقاضای یکی از طرفین صادر شده باشد عدم تهیه وسیله وموجبات اجرای آن از ناحیه متقاضی سبب خروج این دلیل از عداد دلائل درخواست کننده می شود و چنانچه دادگاه راسا" مبادرت به صدورقرارکارشناسی کرده باشد تهیه وسیله اجرای آن با خواهان است و در صورتی که بعلت عدم تهیه وسیله توسط خواهان اجرای قرار مقدور نباشدو بدون انجام کارشناسی دادگاه نتواند حکم دهد دادخواست ابطال می گردد کمااینکه نظر کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی هم مویداین معنی است و اگر برای فیصله کار شیوه مذکور اتخاذ نگرددباتجدید جلسات مکرر پرونده در حالت بلاتکلیفی خواهد ماند0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
33
تاریخ تصویب :
1366/07/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :