×

اگر در مورد طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده قرار تامین خواسته صادر شده باشد درخواست کننده تکلیفی نداردکه ظرف ده روز نسبت به اصل دعوی دادخواست تقدیم کند

اگر در مورد طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده قرار تامین خواسته صادر شده باشد درخواست کننده تکلیفی نداردکه ظرف ده روز نسبت به اصل دعوی دادخواست تقدیم کند

اگر-در-مورد-طلب-یا-مال-معینی-که-هنوز-موعد-تسلیم-آن-نرسیده-قرار-تامین-خواسته-صادر-شده-باشد-درخواست-کننده-تکلیفی-نداردکه-ظرف-ده-روز-نسبت-به-اصل-دعوی-دادخواست-تقدیم-کند
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
40

آیا بین مواد227 و 228 قانون آئین دادرسی مدنی تعارض وجود دارد یا نه ؟

نظریه که در تاریخ 26/9/66 به اتفاق آرا اعلام شد:
مواد227 و 228 قانون آئین دادرسی مدنی معارض یکدیگر نیستند بلکه ماده 227 ناظر به حکم عام و ماده 228 مبین حکم خاص است بنا براین اگر در مورد طلب یا مال معینی که هنوز موعدتسلیم آن نرسیده قرار تامین خواسته صادر شده باشد درخواست کننده تکلیفی نداردکه ظرف ده روز نسبت به اصل دعوی دادخواست تقدیم کند0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 40

تاریخ تصویب : 1366/09/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.