×

قتلی که بعلت بی احتیاطی صورت بگیرد در حکم شبه عمد محسوب وموجب پرداخت دیه است

قتلی که بعلت بی احتیاطی صورت بگیرد در حکم شبه عمد محسوب وموجب پرداخت دیه است

قتلی-که-بعلت-بی-احتیاطی-صورت-بگیرد-در-حکم-شبه-عمد-محسوب-وموجب-پرداخت-دیه-است
کلاسه پرونده : 18/27/3857
فرجامخواه : وکیل تخیری آقای غلامرضا
فرجامخوانده : اولیای دم
فرجامخواسته : دادنامه شماره 17/225 صادره ازدادگاه کیفری یک ...
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقایان غلامرضا ... فرزند.00،29 ساله اهل و ساکن ... ، شغل راننده لودر بدون داشتن گواهینامه مجاز، متهم است به قتل عمدی مرحوم غلامحسین ، در اثر ریختن شن و ماسه رویش با افتادن “ وی “ در قیف ماسه شویی در تاریخ 23/10/68 وبیژن فرزند.00 28 ساله اهل ... ساکن ... ، مدیر ومسئول و سهامدار شرکت شن شویی ... و چهارمتهم دیگر که از سهامداران شرکت مزبورند همگی متهمند به عدم رعایت مقررات ایمنی و خفاظتی کار در کارگاه مذکور و تسبیب در قتل موصوف بدین توضیح که در ساعت 45/22 تاریخ فوق ، متهم ردیف دوم به عنوان مسئول کارگاه ماسه شویی ... به پاسگاه ژاندارمری ... مراجعه “ می کند” و اظهار می دارد که یکی از کارگران شرکت به داخل قیف ماسه شویی افتاده و فوت کرده است. فرمانده پاسگاه ... به اتفاق مامورین در محل حادثه حاضر شده ، مشاهده می نمایند که دو پای مقتول از روی نوار ماسه شویی بیرون آمده وقسمتهای دیگر بدنش از زانو به بالا درون قیف که روی آن ماسه ریخته شده قرار داردکه با چشم دیده نمی شود. برحسب اظهار کارکنان کارگاه ، متوفی بر روی قیف کار می کرده و یک دستگاه لودر به رانندگی متهم ردیف یکم مشغول ریختن مخلوط به درون قیف بوده که متوفی به علت نامعلومی به داخل قیف می افد و توسط راننده لودر مزبور مقداری مخلوط روی او ریخته می شود. متهم ردیف یکم گفته است : (یک بار قیف را پر کردم 0 آن مرحوم بالای دستگاه ایستاده بود. رفتم در اتاق استراحت کنم 0 به آقای جلالی گفتم که شافت لودر را راننده قبلی شکسته “ است “ مجددا" برگشتم ، بازهم هم قیف را پر کردم و آن مرحوم حاضر بود. برای نگاه کردن تلویزیون پیش آقای ... رفتم و بازبرگشتم ،آقای ... (متوفی ) را ندیدم 0 فکر نمی کردم درون فیلر (قیف ) رفته باشد. چون کارگران قرار گذاشته بودند که هر وقت داخل فیلر می روندبه راننده لودر خبر بدهند یا اینکه پارچه یا میله ای “ را” به طور عمودی نزدیک فیلر نصب نمایند تا راننده لودر متوجه شود. ولی ایشان چنین علامتی نگذاشته بودند و به من نیز اطلاع نداده بودند. فکر کردم برای خوردن چای به اتاق دیگری رفته “ است “ 0 دو بیل ونصفه ای مخلوط به داخل فیلر ریختم 0 مخلوط روی نوار نمی آمد. فکرکردم فیلر خاموش است ، رفتم آن را روشن کنم دیدم روشن است و آن مرحوم دو پایش از روی نوار بیرون آمده است. آقای ... رادرجریان گذاشتم ... ) مادر و همسر متوفی از متهمان ردیف یکم ودوم شکایت کرده اندکه این دو به همکاری هم ، او را عمدا" کشته اند. چون قبلا" مدیر شرکت وی را از کارگاه اخراج کرده بود و با هم اختلاف داشتند واز ترس اداره کار دوباره او را به کار بازگشت داده بود ومتهم ردیف یکم به دستور متهم ردیف دوم عمدا" ماسه با به سر متوفی ریخته و او را کشته است.
بازرس اداره کار چند چیز را علت بروز حادثه شمرده که عمدتا"، عدم وجود دستگاه لرزاننده ویبره که هنگام گیرکردن بدنه قیف یا سیلوی شن و ماسه را به پایین حرکت دهد ومحتاج به سیخ زدن کارگران جهت رد کردن مانع نباشد و همچنین دهانه قیف فاقد صفحه مشبک بوده که در چنین وضعی باید کارگر مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشد که نبوده و احتمالا" به لحاظ اینکه کارگاه شبها هم فعال بوده است نورکافی هم وجود نداشته و راننده لودر بدرستی محل استقرار مرحوم را نمی دیده است.
پس از انجام تحقیقات از سوی دادسرای عمومی ... “ این دادسرا” به موجب کیفرخواست شماره 70/140 متهم ردیف یکم را به عنوان قاتل غیرعمدی و متهمی دیگر را به عنوان مسبببیین در قتل مزبوراز جهت عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی بزهکار تشخیص “ داده “ و تقاضای تعیین مجازات آنان را نموده است و دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی ماهوی ، با اصرار اولیای دم کبیر، بر عمدی بودن قتل وانکار شدید آنان از سوی وکیل تسخیری متهم و توجه مسئولیت به شخص کارفرما و مدیران شرکت و با استماع دفاعیات متهمین ، متهم ردیف یکم رااز بزه قتل عمد تبرئه نموده و به شرح دادنامه شماره : 71/225 او را در حد قتل غیرعمد، مجرم تشخیص “ داده “ و با استناد به بندب ماده 2 و ماده 3 و5 قانون دیاتاو به پرداخت یک فقره دیه کامله به اضافه ثلث آن به لحاظ وقوع قتل در ماه حرام در حق اولیادم ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه و همچنین ازجهت رانندگی بدون پروانه ، به پرداخت 1 ... 00 ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم “ کرده است “ و به لحاظ عدم احراز برزه از سوی سایر متهمین رای به برائتشان صادر نموده و متعاقبا" دادگاه به عنوان رای اصلاحی با اعتراف به اشتباه در تغلیظ دیه ، چون وقوع قتل در ماه حرام نبوده ، دیه اضافی را حذف نموده که رای مذکور مورد اعتراض وکیل تسخیری محکوم علیه قرار گرفته مبنی بر اینکه (اولا" علت بروز حادثه ، بی احتیاطی خود متوفی بوده که بدون اطلاع دادن به راننده لودر (محکوم علیه ) و یا نصب علامت در جلوی قیف وارد آن شده و راننده نیز از رفتن او در قیف بی اطلاع بوده و مبادرت به تخلیه شن در قیف کرده است که در نتیجه مرحوم در زیر انبوهی از شن جان سپرده است. از این نظر با عنایت به وحدت ملاک ماده 333 قانون مجازات اسلامی خود متوفی مسئول و مقصر بوده و قتل (فوت ) او قابل انتساب به غیر نیست و ثانثا" فرضا" اگر موکل بی احتیاطی و بی مبالاتی سرزده باشد، نباید ضامن تمام دیه باشد و باید بین موکل و کارفرما تصیف شود، بلکه بر حسب گزارش بازرس اداره کار، جهات ایمنی و حفاظتی ازسوی کارفرما رعایت نشده که علت بروز حادثه گرددیه ، لذا طبق مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 95 و قسمت اخیر ماده 184 قانون کار،مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مسئولیت جزایی قتل از حیث دیه به طور کلی بعهده کارفرماست ) علی هذا تقاضای تجدیدنظر کرده “ است “ ولی دادگاه در عقیده ابرازی خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال “ شده “ که به این شعبه جهت رسیدگی به اعتراض ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضوممیز و اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده واحراز موضوع اتهام از سوی دادگاه و وجود زمینه مناسب برای احراز و اینکه فرجامخواه جهت فسخ ونقض دادنامه صادره ، دلیل موجه و معتبری ارائه ننموده و درخواست تجدید نظر با هیچ یک از موارد مذکور درماده 6 قانون تجدید نظر احکام دادگاههای مصوب سال 1367 تطبیق نمی کند،لذا با رد درخواست مزبور و ابرام دادنامه فوق الاشعار پرونده به مرجع مربوط بازگشت داده می شود)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3857

تاریخ تصویب : 1368/10/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.