×

شلیک شدن تفنگ بصورت خودبخودی و اصابت به همراه شکارچی

شلیک شدن تفنگ بصورت خودبخودی و اصابت به همراه شکارچی

شلیک-شدن-تفنگ-بصورت-خودبخودی-و-اصابت-به-همراه-شکارچی
کلاسه پرونده : 526/128
شماره دادنامه : 446
تاریخ رسیدگی : 25/6/70
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای اکبر فرزند.00 29 ساله متهم است به قتل خطایی مرحوم حمید با اسلحه شکاری بدین شرح که متهم همراه مقتول که راننده بوده و چند نفر دیگر برای شکار به صحرا می روند و به قصد زدن شکار از اتومبیل پیاده می شوند. متهم اظهار داشته (من از حیپ پیاده شدم و جیپ را از طرف عقب دو زدم 0 در همین موقع حمید پیاده شد تفنگ را آماده کردم ، ضامن راخلاص کردم 0 بدون هدفگیری تفنگ خودبخود شلیک شد. این اتفاق کلا" ده ثانیه نشد.بعد او را به بیمارستان رساندم 0)
پیرو شکایت اولیای دم و گواهی شهود و نظریه پزشکی قانونی و کارشناس اسلحه ، دادسرای عمومی شهرستان ... طبق کیفرخواست شماره 23176/8/69 تقاضای تعیین کیفر نموده “ است.” دادگاه کیفری یک ... شعبه اول طی دادنامه شماره 794 با توجه به اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارات اتهام قتل خطا را محرز دانسته و به لحاظ وقوع قتل در ماه حرام رای به پرداخت دیه یک مرد مسلمان به اضافه ثلث دیه توسط متهم در حق اولیای دم داده است که رای دادگاه از جانب اولیای دم مورد اعتراض قرار گرفته و با بقای دادگاه به رای خود پرونده به دیوان عالی کشور شعبه 26 ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده واظهارات گواهان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و اعتراف و اقرار صریح متهم ، رای دادگاه مبنی برپرداخت یک دیه کامله توسط متهم در حق اولیای دم به لحاظ خطایی بودن قتل بر طبق موازین می باشد و با ملاحظه اعتراض اولیای دم وجهی در آن مشاهده نشد که موجب نقض رای صادره باشد. النهایه چون قتل خطای محض است در خطای محض دیه تغلیظ مترتب نمی باشد و لذا در صورت اصلاح رای و خذف تغلیظ ابرام می گردد و در تقاضای تجدیدنظر دلیلی که موجب نقض رای واثبات عمدیت نماید دیده نشده ، پرونده وفق بند ب ماده 10 به شرط فوق الذکر جهت اقدامات مقتضی ارجاع می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 446

تاریخ تصویب : 1370/06/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.