جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1311/3087
شماره دادنامه : 587/11
تاریخ رسیدگی : 14/8/69
تجدیدنظرخواه : آقای ... (محکوم علیه )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 264/11263/7/68 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه برای ارتکاب قتل غیرعمدی و ورود خسارت به اتومبیل مقتول در اثر بی احتیاطی در رانندگی به موجب دادنامه فوق الاشعار مستندا" به ماده 149 قانون تعزیرات به تحمل سه ماه زندان و به استناد بند ب ماده 2 و ماده 5 قانون دیات به پرداخت 13333 درهم (به لحاظ وقوع قتل در ماه حرام ) ظرف دو سال از تاریخ وقوع بزه و به تادیه مبلغ یکصد و سی هزار ریال بابت خسارت به ماشین متوفی محکوم گردیده بود که مورد اعتراض محکوم علیه واقع " شده " و آقای قاضی صادرکننده حکم ضمن نظریه 30/4/69 با ابقاء رای صادره پرونده را جهت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی متهم به دیوان عالی کشور ارسال " کرده " که به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تجدیدنظر دادنامه شماره 264/11263/7/68تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده اشکال موثری که موجب نقض حکم شود از ناحیه معترض ارائه نشده ، " فلذا" دادنامه فوق الذکر که طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده ابرام می شود و محکوم علیه نسبت به مبالغی که مدعی است پرداخته و خسارت وارده را جبران نموده می تواند اقدام قانونی نماید و نیز در مورد مجازات تعزیری حبس با توجه به بند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ... که پس از صدور حکم رسمیت یافته برای تبدیل مجازات به جزای نقدی می تواند تقاضای اعاده دادرسی طبق ضوابط قانونی نماید.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
587
تاریخ تصویب :
1369/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :