جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 366323
شماره دادنامه : 133/20
تاریخ رسیدگی : 26/2/71
تجدیدنظرخواه : محکوم علیه و وکیل مدافع
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 251198/10/1370 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیروگزارش 5/3/1369موضوع اتهام آقای (الف ) به ارتکاب قتل عمدی همسرش به نام خانم (ب ) که در کیفرخواست و قرار مجرمیت مورخه 11/8/1368 از جمله دلایل دفاعیات بلاوجه و ضد و نقیض گویی متهم د مراحل بازپرسی ، اقرار نزد زندانی بنام غلامرضا سابقه اختلاف با مقتوله و غیره ذکر شده پرونده در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی قرار گرفته " و این دادگاه " با احراز بزه انتسابی به متهم مستندا" به مواد 1و2 ق 0ح 0ق با رعایت مادتین 6و 50 حکم به قصاص نفس متهم را صادر کرده " است." وکیل مدافع به این حکم اعتراض کدره " است " حاکم دادگاه در عقیده خود باقی مانده و پرونده در این شعبه مورد بررسی قرار گرفته " که " با وارد کردن ایراداتی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض " شده و" رسیدگی " مجدد" در شعبه ... دادگاه کیفری یک ... بعمل آمده " است." سپس کمیسیون پزشکی ... " تشکیل " شده که پنج نفر پزشکان قانونی " چنین " اظهارنظرکرده اند: (از مرگ متوفاه ساعتها سپری شده که می تواند صبح زود همان روز واقع شده باشد.)
در جلسه 22/2/1370 ولی دم (مادر مقتوله ) تقاضای قصاص راتکرار کدره و مدافعات متهم با اشاره به نظریه پزشکان متخصص استماع شده " است." وکیل ولی دم به اختلافات فیمابین زن و شوهر و اقاریر متعدد متهم در آگاهی اشاره کرده تمام صحنه را توضیح داده که (با اقرار نمی شود چنین عملی بشود. متهم می گوید خواستگار قبلی همسرش این کار را کرده 0 اگر چنین بود می بایستی متهم را به قتل می رساند. دلیل مهم اینکه فرزند خردسال خود را آن روز از خانه خارج کرده و به نقطه ای که مشخص نیست برده و 5/4 یا 5 بعدازظهر او را به منزل آورده " است." بچه در این فاصله نیازهایی دارد، یعنی حداقل به داخل حیاط می آمد و گریه می کرد.)
وکیل مدافع متهم به لایحه تقدیمی قبلی خود استاد کرده " وچنین " ادامه داده " است :" (پزشکان متخصص مرکز ... از جمله روی سفت بودن زانوها و آرنج و غیر بحث کرده اند، اما پزشک ... " محل وقوع جرم " نوشته کمی سفت شده و نظر متخصصان مراکز را خلاف می داند) و سوال کرده (چرا پزشکان متخصص مرکز راجع به جاری بودن خون که پزشک " محل وقوع جرم " ذکر کرده و موضوع اساسی است اظهارنظرنکرده اند) و تقاضا کرده از هیئت پزشکان مجددا" نظرخواهی شود.دادگاه ازشهود استماع شهادت کرده " است." همچنین اظهارات ولی دم را شنیده که می گوید ساعت 4 بعدازظهر وسیله دامادش از موضوع اطلاع پیدا کرده و وقتی به محل رفته " است " متهم و عده ای از کسانش و همسایگان و مامورین آنجا بوده اند که خانم ... (زن دایی متهم ) قبلا به اتاق رفته و حالت جسد را تغییر داده و به طرف کولر کشیده که بگوید برق او را گرفته است.
متهم در مقام دفاع می گوید: (خدامی داند بیگناهم 0) دادگاه راجع به وضع جغرافیایی منزلش که در کوچه بن بست و بین خانه های دیگر احداث شده است توضیح خواسته " است.متهم " می گوید:(خدامی داند چه کسی بوده و چگونه واردشده 0) وکیل ولی دم می گوید: (موردنظر شعبه 20 دیوان عالی انجام شده 0 شهود از اقربای متهم هستد. تنها یک نفر شهادت داده صبح حادثه با متهم همسرویس بوده 0 بقیه با او هم همسرویس نیستند. ثابت می شود که متهم صبح همسرش را به قتل رسانیده و سپس سر خدمت حاضر شده ) " سپس " برای اثبات تبانی شهود با متهم " چنین " توضیحاتی داده است : (اولین کسی که جسد را دیده متهم بوده ، حال چرا معدی است برق گرفتگی بوده ؟ علاوه بر آن متهم اقرار به قتل کرده " و" راننده اتوبوس سرویس به نام ... وسار شدن متهم را به اتوبوس گواهی نداده " است " ) و تقاضای موکل را به اجرای قصاص تکرار کرده " است."
وکیل متهم اظهارنظر پزشکان را " منافی " واقعیات می داند ودلایل را در لوایح گفته است و به شهادت همکاران متهم که پای بند شرافت نظامی و شخصی خود هستد استناد کرده ک همگی موکل را در اول وقت در محل دیده اند " اما" دادگاه " چنین " توضیح داده " است که " از نامبردگان یک روز پس از حادثه استماع شهادت بعمل آمده است.
" دادگاه " با اعلام ختم دادرسی و باذکر دلایلی و با رد مدافعات متهم جرم انتسابی به متهم را محرز تشخیص " داده و" عمل او را با بند ب ماده 2 و مواد 6 و50 ق 0ح 0ق منطبق دانسته و حکم بر اعدام صادر کرده و اضافه کرده " است " اجرای حکم موکول به این است که خواهان قصاص نصف دیه مرد را به متهم بپردازد و مکلف است چهار هزار درهم (بابت سهم دختر سه ساله مقتوله ) به صندوق دادگستری تودیع نماید.
وکیل مدافع محکوم علیه طی لایحه ای به حکم صادره اعتراض کرده که (حاکم دادگاه هیچ انگیزه ای برای قاتل " محکوم علیه ) عنوان نکرده ، دادگاه احتمال قتل بدست نامزد سابق متقوله را رد کرده و(الف ) را محکوم کرده )و استدلال دادگاه را به اینکه شخص غریب نمی تواند به داخل خانه راه یابد و مرتکب جرم شود را رد کرده " است " (در حالی که (الف ) می گوید همسرش جسور بوده و با او نزاع کرده و اینکه در بدن مقتوله آثار ضرب و جرح زیاد وجود نداشته ، اگر این نزاع با شوهرش بود بایستی او هم شوهر را مضروب و مجروح کرده باشد، اما حتی یک ضربه هم به او نزده است. اگر موکل در اولین برخورد گفته زنش را برق گرفته حالت روحی او را باید در نظر گرفت ) و راجع به ساعت وقوع قتل به لوایح قبلی خود استناد کرده " است." همچنین راجع به گواهی پزشکی ... و سفت بودن آرنج و غیره و وجود خون تازه بحث کرده از جمله اینکه (هیئت پزشکی مرکزکلمه بسیار مهم و موثر (کمی ) را از جلو " کلمه سفت " برداشته تابتوانند زمان وقوع قتل را به حدود12 ساعت برسانند. هیئت پزشکان قانونی مرکز راجع به جاری بودن خون به عبارت و ایراد شعبه 20 به اینکه خون می تواند پس از12 ساعت جاری باشد توجه نکرده اند و پرونده از این جهت ناقص است. همچنین به دستور شعبه 20 در خصوص تحقیق از کم و کیف قضیه و علت برخورد توجه نشده و مهمترین ایراد به حکم این است که به مقررات قانون حدود و قصاص مخصوصا" ماده 27آن توجه نشده است. معلوم نیست دادگاه به کدام یک از راههای ثوبت نظر داشته است ) و تقاضای نقض حکم را نموده " است." محکوم علیه نیز لایحه ای بر تجدیدنظرخواهی تقدیم کرده " است."
دادگاه به تاریخ 24/11/1370 پاسخگویی کرده که فقط بند الف ماده 2 ق 0ح 0ق ناظر به قتل باسبق تصمیم و انگیزه است و دو بند دیگر آن ناظر به کیفیت عمل و غیره است. دادگاه مورد را مشمول بند ب ماده 2 دانسته که نیازی به انگیزه ندارد و ایرادات وکیل را کیایک رد کرده ، از جمله راجع به ورود مرد غریب و زمان وقوع قتل در نهایت راجع به استناد به ماده 27 جوابگویی کرده وبر اساس بند 4 ماده 231 حکم داده و مستندات علم خود را ذکر کرده و در عقیده خود باقی مانده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(با توجه به مجموع اوراق پرونده ازجمله تحقیقات انجام شده و دلایل موجودونهایتا" نظریه مورخه 24/11/70 رئیس دادگاه صادرکننده حکم مبنی بر اینکه حکم بر اساس علم قاضی احراز و اثبات شده و نظر به اینکه از جانب معترضان ایراد واشکال موجهی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده و به نظر نمی رسد، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
133
تاریخ تصویب :
1371/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :