جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 16/16/3434
شماره دادنامه : 460
تاریخ رسیدگی : 29/8/70
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده آقای (الف )35 ساله ، راننده کامیون ارتشی به اتهام قتل غیرعمدی بانو (ب ) در اثر بی احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته است. افسر کارشناس علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده کامیون به دلیل عدم توجه به اطراف حین شروع به حرکت تشخیص داده است. موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع شده “ که این هیئت “ پس از شرح جریان ، علت اصلی تصادف را بی احتیاطی از سوی عابر اعلام نموده اند. چون به این نظریه نیز اعتراض شده “ است “ آقای بازپرس قضیه ،پرونده را به کلانتری اعاده داده تا نظر آقایان سرهنگ ... و سرهنگ ... نسبت به مووضع جلب شود. کارشناسان منتخب اعلام نموده اند در این تصادف هیچ گونه بی احتیاطی یا تخطی ای از ناحیه راننده کامیون متصور نیست و علت اصلی تصادف بی احتیاطی از سوی عابر پیاده به علت برگشت عابر به عقب است.
آقای بازپرس به شرح قرار مورخ 27/7/66 به علت فقد دلیل بر توجه اتهام به مهم قرار منع پیگرد صادر “ کرده است که “ این قرار مورد اعتراض شکایت خصوصی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 161557/8/66 شعبه 178 دادگاه کیفری 2 با توءجه به اظهارنظر کاردان فنی اولیه که بی احتیاطی را از ناحیه راننده کامیون تشخیص داده قرار منع تعقیب فسخ و دستور جلب به محاکمه صادرشده است.
طبق نظر دادگاه اتهام به متهم تفهیم شده “ ووی “ اظهارکرده : (اتهام وارده را قبول ندارم 0 خدا شاهد است که وجدانا" نیزمقصر نبوده و نیستم 0 تعدادی از آقایان کارشناسان رسمی دادگستری نیز مرا بی تقصیر تشخیص داده اند. فقط آقای افسر کاردان فنی من رامقصر دانسته است.)
سپس به شرح کیفرخواست شماره 171534/9/66تقاضای تعیین مجازات متهم از دادگاه کیفری یک ... شده است. پرونده به شعبه 142دادگاه کیفری یک ارجاع و در تاریخ 8/4/67 جلسه رسیدگی دادگاه با حضور متهم و چند نفر ازاولیای دم تشکیل “ شده است.” آقای ... (شوهرمقتوله ) اظهار کرده (شکایتم از راننده است که موجب قتل غیرعمدی همسرم شده است. به نظر کارشناسان اعتراض دارم ، چون کاردان فنی که حاضر در محل حادثه بوده نظر داده که راننده مقصراست. تقاضادارم به هزینه اینجانب هئیت هفت نفره کارشناسی انتخاب “ شود” و با حضور افسر که کروکی “ را” تنظیم کرده است مجددا" پرونده را بررسی و نظریه اعلام نمایند.) بقیه اولیای دم حاضر در جلسه نیزاظهار کرده اند: (خواسته ما همان است که ... “ شوهرمتقوله “ اعلام نموده “ است.” اتهام به متهم تفیهم شده “ ووی چنین “ اظهار کرده است : (از اینکه این حادثه پیش آمده متاسفم ، ولی کارشناس نظر داده من مقصر نیستم 0)
دادگاه موضوع را به هیئت هفت نفره کارشناسان ارجاع “ داده “ و هیئت به شرح نظریه مورخ 14/4/68 علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده کامیون اعلام نموده “ است.” در تاریخ 2/7/68جلسه رسیدگی دادگاه تشکیل “ شده و” چندنفر از اولیای دم گذشت خود را اعلام وچند نفر دیگر اعلام شکایت نموده اند. متهم نیز نظر هیئت کارشناسی را قبول کرده و از انواع دیات ، نقره را انتخاب کرده است. سپس دادگاه به شرح دادنامه شماره 4421/8/68 با احراز بزهکاری متهم نامبرده را به پرداخت دیه سهم الارث شکات از کل یک دیه کامله زن مسلمان (پنج هزاردرهم ) در مدت دو سال از تاریخ وقوع قتل در حق اولیای دم که رضایت نداده اند محکوم نموده است. در مورد مجازات تعزیری نیز متهم را به تحمل شش ماه زندان محکوم نموده است.
محکوم علیه به موجب لایحه مورخ 11/2/70 به رای صادره “ اعتراض کرده “ و آقای رئیس دادگاه به نظر و رای خود باقی مانده و سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ... دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 از لحاظ احراز بزهکاری متهم به وسیله دادگاه و صدور حکم به پرداخت دیه در حق وراثی که گذشت نکرده اند ایرادی به رای صادره وارد نیست و اعتراض معترض در این مورد موجه به نظر نمی رسد و رد آن اعلام می گردد و اما از نظر مجازات تعزیری شش ماه حبس نظر به اینکه طبق تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از اول سال 1369 لازم الاجراست مجازات تعزیری تخلفات رانندگی جزای نقدی تعیین شده و این مجازات نسبت به مجازات تعیین شده در ماده 149 قانون تعزیرات که در حکم صادره مورد استناد قرار گرفته اخف می باشد وباید در خصوص مورد اعمال گردد، رای صادره از این نظر مخدوش “ است “ فلذا دادنامه شماره 4421/8/68 صادره از شعبه 142 دادگاه کیفری یک از لحاظ شش ماه حبس نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
460
تاریخ تصویب :
1370/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :