جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 15/4815/27
شماره دادنامه : 3125
تاریخ رسیدگی : 3/12/73
فرجامخواه : وکیل محکوم علیه
فرجامخوانده : اولیای دم مقتوله
فرجامخواسته : دادنامه شماره 19644/5/73 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند.00 20 ساله اهل وساکن روستای ... سرباز وظیفه جمعی ... با سواد، متهم است به قتل عمدی دوشیزه (ب )17 ساله با شلیک یک گلوله تنفگ جنگی (کلاشینکف )بدین توضیح که متهم گفته است : (می خواستم با مقتوله ازدواج کنم وبا هم توافق کردیم ، ولی خواستگار که فرستادم پدرش مخالفت کرد وگفت چون دختر دیگری را به خانواده شما عروس فرستادم با ازدواج ... موافقت نمی کنم 0 من هم ناراحت شدم اسلحه را برداشتم و به آنجا رفتم واز فرط ناراحتی تیراندازی کردم که به مغز سرش اصابت کردو به قتل رسید و بعد خودم را نیز با همان اسلحه زدم ، می خواستم هم او را هم خودم را بکشم 0)
بر اساس شکایت اولیای دم مقتوله ، متهم ازسوی دادسرای عمومی ... تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات به موجب کیفرخواست شماره 72/518/ب 20/1/73 تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات متهم گردیده است و متعاقبا" دادگاه کیفری یک ... با حضور طرفین دعوی و وکیل تسخیری متهم به موضوع رسیدگی " کرده " و بااعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری مهم حسب اعتراف صریحش به محکومیت وی به قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه مرد مسلمان از سوی اولیای دم به وی رای صادر نموده که رای مذکور مورد اعتراض وکیل محکوم علیه قرارگرفته و کتبا" درخواست تجدیدنظر و دادگاه مقرر داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال " شود" که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 19644/5/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 انطبقا ندارد. لذا ضمن رد آن دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوط اعاده می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3125
تاریخ تصویب :
1373/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :