جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 311/4627
شماره دادنامه : 385/11
تاریخ رسیدگی : 28/8/73
تجدیدنظرخواه : محکوم علیه
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 15608/10/72 صادره ازشعبه 132 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب محتویات پرونده آقای (الف ) به دنبال اختلاف خانوادگی منجر به متارکه و طلاق همسر اولی خود و توافق فی مابین در نگهداری دو فرزند مشترک " بدین ترتیب " که " فرزند" بزرگتر را او نگه دارد و دیگری را همسر وی حضانت کند، نامبرده اقدام به ازدواج با زنی که قبلا" چند بار ازدواج کرده و دارای فرزندان کبیر ومستقل بوده می نماید. ولی در اثر برخی مسائل و اختلافات ادامه زندگی با او هم غیرممکن می شود و در حالی که به گفته خود وی زندگی خانودگی اش متلاشی شده و خود را از هستی ساقط دیده و فرزندان خود رادر اثر بی توجهی و رفتار مار آنها آواره و از خانه و زندگی طرد شده مشاهده می کند، تصمیم می گیرد به زندگی خود و آنها خاتمه بدهد که در نتیجه در غیاب همسر اولی به همراه فرزندان خود به خانه او وارد " می شود" و ابتدا (فرزند کوچک )وبعد (فرزند بزرگ ) را با خفه کردن و بریدن گلومی کشد. و اقدام به خود کشی می نماید که در همان زمان ... (همسراولی ) وارد منزل خودمی شود و با مواجه شدن با او نسبت به حضور وی در منزل خود اعتراض می کند که با یک ضربه کارد به گردن او را از پای در می آورد و اقدامات بعدی در خودکشی به نتیجه نمی رسد و به گفته خودش سه شب رادرکنار اجساد متقولین به سر می برد و بعد با تماسی تلفنی جریان را به اطلاع مراجع انتظامی می رساند و به سراغ همسر دوم خود ( که او را عامل اصلی این جنایات می دانسته ) می رود که او را به قتل برساند، لکن در اثر انتقال از محل سکونت اولی وبی اطلاع بودن متهم از محل اقامت بعدی او موفق نمی شود.
پرونده مراحل لازم را طی " می کند" و باصدورکیفرخواست در نهایت جهت رسیدگی به شعبه 132 دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد. قاضی محترم پس از رسیدگی لازم و اخذ آخرین دفاع از متهم و استماع دفاعیات وکیل او با استناد به مواد قانونی آقای (الف ) را در رابطه با قتل عمدی دو فرزند خود به تادیه دو دیه کامله از نوع درهم به ورثه مقتولان و تحمل ده سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق و از جهت قتل عمدی ... (همسراولش ) با توجه به تقاضای ولی دم به اعدام از باب قصاص (البته با پرداخت شدن نصف دیه کامله به او) محکوم می نماید. محکوم علیه به رای صادره اعتراض می کند که ماهها به علت عدم ارسال لایحه اعتراضی او ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به تعویق می افتد و سرانجام لایحه بدون ابطال تمبرهزینه دادرسی او (به جهت عدم تمکین مالی ) پیوست پرونده می شود و به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ابرام دادنامه شماره 15608/10/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
( بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده دلیل موجهی که نقض حکم را ایجاب نماید ارائه نگردیده است ، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواه دادنامه معترض علیه ابرام می شود.)
مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
385
تاریخ تصویب :
1373/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :