جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2/11/3525
شماره دادنامه : 614
تاریخ رسیدگی : 8/11/70
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده بر اساس قرار مجرمیت مورخ 27/8/66 آقای جانشین بازپرس دادگاه و کیفرخواست شماره 475/2828/10/66 آقای دادستان ... آقایان 1 (الف ) به اتهام قتل عمدی مرحوم (ب ) و تخریب شیشه های پذیرش بیمارستان ... و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به (ج ) و شرکت در ایراد ضرب و جرح به (ه) 2 (د) به اتهام شرکت در راه بندان و تخریب و شرکت در یک فقره ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به (ش ) 3 (ه) به اتهام شرکت در راه بندان و تخریب و ایراد ضرب عمدی نسبت به (ش ) 4 (و) به اتهام شرکت در راه بندان و تخریب و ایراد ضرب عمدی به خانم (م ) و معاونت در ایراد ضرب عمدی به (ش )5(ز) به اتهام شرکت در راه بندان و تخریب و شرکت در یک فقره ایراد ضرب و جرح عمدی به (ق ) 6 آقای (ش ) به اتهام شرکت در یک فقره ایراد ضرب و جرح به آقای (ه) 7 (ی ) به اتهام شرکت در یک فقره ایراد ضرب و جرح عمدی به (ه) 8 (ن ) به اتهام شرکت در یک فقره ضرب و جرح عمدی به (ه) 9 (ح ) به اتهام معاونت در راه بندان و تخریب 10 (ط) به اتهام شرکت دریک فقره ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای (ه) و یک فقره ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای (و) و تخریب شیشه های پذیرش بیمارستان 11 (گ ) به اتهام شرکت در یک فقره ایراد ضرب عمدی به (ط) 12 (ف )به اتهام شرکت در یک فقره ایراد ضرب عمدی به (الف ) تحت تعقیب قرار گرفته اند و پرونده به دادگاه کیفری یک ... ارسال و رسیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد.
شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده 14/11/66 با حضورآقای مشاور تشکیل " می شود" و به موجب رای شماره 17673/11/66 رسیدگی به اتهام متهم ردیف دوم تا دهم را در صلاحیت دادگاه کیفری دو ... تشخیص " می دهد" و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع قضایی اخیرالذکر صادر " می کند" و در مورد متهم ردیف اول دستورانتخاب وکیل و تعیین وقت ریدگی و احضار را صادر " می کند." جلسه دادرسی 25/7/67دادگاه با حضور مشاور و اولیای دم و متهم (الف )و وکیل وی تشکیل گردید. پس از استماع اظهارات اولیای دم و قرائت کیفرخواست صادره ، متهم در مقام دفاع منکر ارتکاب بزه انتسابی شده و وکیل وی نیزدر جهت بیگناهی موکل مطالبی عنوان کرده است.
جلسه دادگاه برای تحقیق از شهود تجدید" شده " و جلسه بعد از مطلعین قضیه تحقیق کرده است. سرانجام پس از کسب نظریه کتبی آقای شماور که اجمالا" وقوع قتل را بین متهم و برادرش مردد دانسته و شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... به شرح زیر اظهار نظر نموده است :
( قتل آقای (ب ) بین متهم (الف ) و برادرانش بنامهای (ش ) و (ق ) مردد " است." که با ستقراع بین سه نفر قرعه به هر یک اصابت کرد دیه مقتول " را" طبق ماده 3 قانون دیات انتخاب و طبق بند الف ماده 8 قانون مذکور ظرف یک سال از تاریخ وقوع قتل پرداخت نماید و در مورد اتهام ایراد ضرب به آقای (ج ) چون شاکی در جلسات دادرسی با ابلاغ احضاریه حاضر نگردیده است طبق ماده 159 قانون تعزیرات به موقوفی تعقیب متهم و در مورد اتهام ایراد ضرب به آقای (ه) مورد را باز موارد لوث تشخیص " می دهد" چون شاکی اتیان سوگند نکرده ، ولی متهم در جهت برائت خود سوگند یاد نموده " است " به برائت متهم در مورد " دادگاه " نظریه را در اجرای ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال " می کند و" رسیدگی و اظهارنظر به این شعبه ارجاع می گردد و به موجب دادنامه شماره 28577/10/68به شرح زیر اظهار نظر شده است :
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده اولا" قسمتی از نظریه شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... که متضمن موقوفی تعقیب بارئت متهم از اتهام ایراد ضرب و جرح و تخریب بوده اقتضای انشاء حکم را داشته و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. ثانیا" دادگاه در مورد قتل مرحوم (ب ) که آن را بین مهم و دو برادرش بنامهای (ش ) و (ق ) مردد دانسته و به استقراع تمسک جسته چون دادسرای عمومی ... درباره دو نفراخیرالذکر در این خصوص کیفرخواستی صادر نکرده و اتهام قتل را منحصرا" به (الف ) نسبت داده دادگاه باید در حدود کیفرخواست به قضیه مطروحه نفیا" یا اثباتا" اعلام نظر نماید. علی هذا نظریه تنفیذ نمی گردد و پرونده به شعبه مربوطه اعاده " می گردد" تا در اجرای تبصره 2ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو وشعب دیوان عالی کشور مصوب سال 1368 انشاء حکم نماید.)
دادگاه مرقوم به موجب دادنامه شماره 1638/1/69به شرح استدلال مندرج در آن موضوع را از موارد علم اجمالی و شهبه محصوره دانسته و به قید قرعه و اصابت قرعه به احد از متهمین به نام آقای (ش ) نامبرده را بره پرداخت یک دیه کامله از نوع نقره انتخابی متهم در حق اولیای دم مقتول محکوم نموده است و پس از انشاء رای مذکور اولیای دم مقتول (شاکی ) نسبت به رای صادره اعتراض نموده اندوپرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 28/2/69 به عقیده خود باقی مانده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال " کرده است که " به این شعبه ارجاع گردیده وبه موجب دادنامه شماره 22730/8/69 به شرح زیر اظهارنظرشده است :
(بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن برابر ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور شاکی یامدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 حق تجدیدنظردارد و در مانحن فیه متهم برائت حاصل نکرده است تا شاکی بتواند در مقام تجدیدنرخواهی برآید، لذا بنابه جهات یادشده درخواست تجدیدنظر معترضین مردوداعلام می گردد.)
محکوم علیه ... بشرح لایحه مورخ 16/5/70 به رای صادره اعتراض نموده و چون به شرح صورتجلسه مورخ 17/7/70 قاضی صادر کننده رای تغییر محل ماموریت داده است ، لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکوم علیه معترض تکرار مدافعات گذشته است که نوعا"، ماهوی و خدشه بر نظر و استنباط دادگاه می باشد و موثر در مقام نمی باشدوبه رای صادره از لحاظ صحت مبانی استدلال ورعایت تشریفات دادرسی ایراد و اشکالی وارد نیست ،لذاضمن رد درخواست تجدیدنظر محکوم علیه و معترض ، پرونده نزد مرجع مربوطه اعاده می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
614
تاریخ تصویب :
1370/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :