جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 343416
شماره دادنامه : 439
تاریخ رسیدگی : 18/8/1370
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده عباس ... فرزند.00 به اتهام ارتکاب قتل غیرعمدی علی ... فرزند.00 بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری و رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 14889/9/69 و به استناد مواد149 و153و156 قانون تعزیرات با رعایت ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی درخواست تعیین کیفرنموده است.
دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی و احراز بزهکاری متهم قتل مورد بحث را شبه عمدی تشخیص " داده " و به موجب دادنامه شماره 22678/10/69 مستندا" به قانون دیات وتعزیرات متهم رابه پرداخت یک فقره یده کامله (ده هزاردرهم نقره ) در حق اولیای دم ظرفت مدت دوسال محکوم نموده و به استنادتبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی متهم را به پرداخت هشتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است.
پس از ابلاغ رای ، محکوم علیه به شرح لایحه مورخ 30/2/70 به رای صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به عقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض محکوم علیه مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن از ناحیه محکوم علهی معترض ایرادواعتراض خاص و موثری به عمل نیامده است تا مورد امعان نظر قرار گیرد و بر رای صادره از لحاظ جهت مبانی استدلال بر بزهکاری متهم با عنایت به اقرار صریح متهم درکلیه مراحل تحقیق و دادرسی و رعایت تشریفات دادسری ،ایراد و اشکالی وارد نیست. لذا درخواست تجدیدنظرمحکوم علیه معترض مردود اعلام می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
439
تاریخ تصویب :
1370/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :