جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 14/16/3117
شماره دادنامه : 850
تاریخ رسیدگی : 28/9/69
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان

خلاصه جریان پرونده :حسب مندرجات پرونده درتاریخ 31/1/69درقریه ... پسربچه 12 ساله ای به نام معصوم ... با اسلحه ای که متعلق به آقای قاسم بوده به وسیله پسربچه 14 ساله ای به نام مهدی فرزند قاسم به قتل ریده است. پزشکی قانونی علت مرگ مقتول را عوارض ناشی از اصابت گلوله اعلام نموده است. متهم به قتل (مهدی ،14ساله ) اظهار داشته است : (حدود ساعت 8 شب مورخه 31/1/69 رفتم منزل معصوم او به من گفت اسلحه تان را بیاور من نگاه کنم 0 من هم اسلحه را بردم منزل آنان “ تا” نگاه بکند. اسلحه را دادم دست معصوم که گلنگدن کشید. من خشاب اسلحه را در آوردم و اسلحه را از دست وی کشیدم 0 ناگهان دستم به ماشه رفت و اسلحه شلیک کرد و خورد به معصوم واو به بیرون فرار کرده و در وسط کوچه افتاد و مرد. اسلحه مال پدرم است و در اتاق بالایی بود. از آنجا برداشته ام 0)
از پدر متهم به قتل تحقیق شده “ وی “ اظهار داشته “ است :” (در منزل نبودم جهت ملاقات پسرم که سرباز است به شهرستان ... رفته بودم که اسلحه کلت کمری اینجانب را پسرم برداشته ونمی دانم چطور معصوم را کشته است.) اواسلحه را اول انقلاب خریده وبدون مجوز است.
پرونده به دادسرای عمومی ... ارسال و به آقای بازپرس شعبه اول ارجاع “ شده “ و مشارالیه به علت صغر سن متم به صلاحیت دادگاه کیفری یک ... قرار عدم صلاحیت صادر “ کرده است و” پرونده به شعبه نهم محاکم عمومی کیفری یک ... ارجاع وحسب صورتجلسه مورخ 4/2/69 اعلام شده با توجه به اصدار پدر و برادر مقتول مبنی بر اینکه متهم به زندان نرود قرار وجه الکفاله به مبلغ نیم میلیون تومان صادر و با معرفی کفیل آزاد شده است.
در تاریخ 7/5/69 جلسه رسیدگی دادگاه تشکیل “ شده و” ... والدین مقتول اظهارکرده اند: (از پدر مهدی (متهم ) شکایت داریم که دراثر بی مبالاتی ، فرزندش فرزندمان را به قتل رسانده ) و از دادگاه تقاضای رسیدگی شرعی و قانونی نموده اند.
پدر متهم اتهام را قبول کرده و اظهار داشته : (قبول دارم که فرزندم با اسلحه کمری فرزند ایشان را به قتل رسانیده و هرچه بگویند قبول دارم 0 با این قضیه زندگی شاکی را تلخ نموده ام 0 چون دخترم عروس شاکی می باشد و درخانه آنها زندگی می کند) و ازانواع ششگانه دیات اقل دیه را انتخاب کرده است.
سپس دادگاه به شرح دادنامه شماره 7465/5/69 عاقله مهم رابه پرداخت دیه یک مرد مسلمان از نوع نقره در حق اولیای دم در مدت دو سال که هر سال یک دوم آن را پرداخت نماید محکوم نموده است.
آقای قاسم (محکوم علیه ) به شرح لایحه مورخ 2/6/69 به دادنامه صادره معترض “ شده “ وتقاضای تجدیدنظر نموده است و آقای رئیس دادگاه به شرح تصمیم شماره 6646/6/69 اعتارض معترض را رد کرده و پرونده به دیوان عالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اخذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 ایراد و اعتراض محکوم علیه با توجه به محتویات پرونده موجه به نظر نمی رسد و رد آن اعلام می گردد، اما چون طبق تبصره یک بند ج ماده 2 قانون دیات جنایتهای عمدی نابالغ به منزله خطای محض است و مهلت پرداخت دیه خطای محض حسب بند ج ماده 8 قانون دیات ظرف سه سال است مستندا" به ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مهلت پرداخت دیه در حکم شماره 7465/5/69 صادره از شبعه نهم دادگاه کیفری یک ... از دوسال به سه سال اصلاح می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
850
تاریخ تصویب :
1369/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :