جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 367624
شماره دادنامه : 341/20
تاریخ رسیدگی : 3/5/71
تجدیدنظرخواه : دادستان عمومی ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 281074/10/1370 صادره ازشعبه 13 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارشهای مورخه 21/11/62 30/10/64 14/10/2867/5/1368 موضوع کیفرخواست 763220/3/63 دادسرای عمومی ... " درباره " اتهام آقای (الف )، شعبه 12 دادگاه کیفری یک ... با انجام محاکمه و استماع شکایت والدین مقتول بر تقاضای قصاص و با ذکر دلایل ، اظهارنظر به قصاص کرده " است."
این شعبه از دیوان عالی به دلیل اینکه پرتاب کردن سنگ نوعا" کشنده نیست ، مگر اینکه به جای حساس زده باشد و مدعی باید ثابت نماید که متهم قصد را داشته داشته پرونده را برگشت داده واضافه کرده جلب نظر پزشک به اینکه آیا سنگ به موضع حساس اصابت کرده یا نه نظرخواهی شود و چنین اظهارشده : ( مغز یکی از اعضاء مهم و حساس بدن است و گاهی ضربه های مغزی می تواند باعث مرگ شود.)
پس ازرفع نقص در تاریخ 30/10/64 این شعبه " چنین " نظر داده : (منظور این شعبه ماده 288 اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری برگشت داده است.
پرونده در شعبه 13 مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای قاضی مشاور با بیان شرح جریان پرونده اظهارنظر کرده اصل قتل و اتهام متهم محرز است ، ولی نوع قتل به طور قطع تشریح نشده است. با تجدید جلساتی برای اصلاح فیمابین از اولیای دم دلیل قتل عمدی و قصد کشتن خواسته شده ، جواب داده اند (نمی دانیم 0) دادگاه با ذکر دلایلی به اینکه اولیای دم دلیل اثبات قصد کشتن مقتول علیه متهم ارائه نداده اند و آلت نیر قتاله به حساب نیامده ،به متهم تکلیف اتیان سوگند به اینکه قصد کشتن مقتول را نداشته نموده که متهم حاضر شده و انجام داده " است." قاضی مشاور طی شش صفحه اظهارنظر بر قصاص متهم بر طبق بند ج ماده 2و1 و غیره از قانون حدود وقصاص نموده " است." دادگاه با ذکر دلایلی از جمله اینکه در موضوع مانحن فیه نزاع از تعلیف الاغی در مزرعه شروع شده عادتا" همراه با قصد نیست و اینکه اولیای دم در اثبات ادعای خود راجع به عمدی بودن عمل متهم هیچ گونه بینه شرعی اتیان سوگند هرگونه قصد قتل را نفی و انکار نموده ، مورد را قتل شبه عمدی تشخیص داده و بااستناد به مواد قانون دیات او را " مستحق مجازات " پرداخت دیه کامله ظرف دو سال دانسته " است."
شعبه بیستم دیوان عالی شکور در تاریخ 14/10/67 اظهارنظر کرده (اصابت شدید سنگ به موضع حساس غالبا" کشنده و قتل عمدی است ) و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده " است." پرونده در اجرای ماده 288 اصلاح آیین دادری کیفری برگشت شده " است." شعبه سیزدهم کیفری یک در عقیده خود باقی مانده و پرونده به شعبه ... 12ارجاع شده " است." این شعبه طی نوشته مورخه 9/12/67 پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و شعبه 20 دیوان عالی کشور طی رای مورخه 28/5/68نظریه مورخه 19/10/63 شعبه 12 مبنی بر قصاص را تنفیذ کرده " است."
پس از طی پرونده از شعبه ... 17 و ارسال آن به دادگاه ... بشرح نوشته مورخه 30/7/70 (ص 335 مدیردفتر ... ) به لحاظ بلاتصدی بودن شعبه 12 نهایتا" پرونده در شعبه 13 کیفری یک ... به شرح صورتمجلس 24/10/70 منتهی به صدور رای شده " و این شعبه " با ذکر دلایلی و اشاره به محاکمات شعبه 12 و غیره قتل را غیرعمدی تشخیص " داده " به تجویز تبصره 2 از ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری حکم به پرداخت دیه کامله به مدت دو سال صادرکرده " است " (دادنامه 1074 28/10/70)
آقای دادیار عمومی ... طی نوشته مورخه 23/11/70 که به موافقت دادستان رسیده ، متذکر شده (نظریه شعبه 12 بر قصاص از جانب شعبه 20 دیوان عالی کشور تنفیذ و برای انشاء حکم برگشت شده که چون شعبه 12 بلاتصدی بوده نهایتا" به شعبه 13 ارجاع شده و این شعبه به جای اینکه مبادرت به صدور حکم نماید اقدام به رسیدگی کرده و حکم به پرداخت دیه داده " است." به حکم اخیر از نظر شکلی ایراد وارد است ) و تقاضای تجدیدنظرکرده " است." رئیس دادگاه در ظهر آن پاسخ گفته که (حکم در اجرای تبصره 2 از ماده 28 صادرگردیده و خالی از ایراد است.) متعاقب این امر دادگاه قرار بازداشت موقت را تبدیل به ابداع وثیقه و غیره کرده است وپرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به مفاد اعتراض و ایراد دادسرای عمومی به این عبارت که (شعبه 13 به جای اینکه مبادرت به انشای رای نماید نسبت به رسیدگی اقدام " کرده " و در تاریخ 28/10/1370 وفق دادنامه 1074 حکم به دیه داده ، به حکم فوق الذکر از نظر شکلی ایراد فوق وارد است ) تقاضای تجدیدنظر کرده و با توجه به پاسخ رئیس دادگاه کیفری یک ... به اینکه حکم بر وفق تبصره 2 از ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 اصدار یافته است صرفنظر از ماهیتش ایراد دادسرا از این جهت وجاهت قانونی ندارد، دادگاه اجازه داشته بر طبق قانون حاکم بر طبق تشخیص خود مبادرت به انشای حکم کند. فلذا با رد اعتراض دادسرادادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث تاییدمی نماید.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
341
تاریخ تصویب :
1371/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :