جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2227/143
شماره دادنامه : 635/27
تاریخ رسیدگی : 18/4/71
فرجامخواه : شهردار ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 19542/11/70 صادره ازشعبه هفتم دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : شهرداری ... متهم است به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی دختر بچه ای 5/2 ساله به نام ... فرزند.00 بر اثر سقوط در جوی آب احداثی از جانب شهرداری ... که با توجه به شکایت شکات (پدر و مادر طفل متوفی ) و نظریه پزشکی قانونی و کارشناس اداره کل و شهادت شهود و امارات تخلف شهرداری از رعایت جهات ایمنی در احداث جوی آب در مسیر عبور عموم و عدم پوشش جوی آب از طرف شهرداری و تحقیقات دادسرای عمومی ... ، دادگاه کیفری یک ... شعبه 7 با توجه به محتویات پرونده طی دادنامه شماره 19542/11/70 شهرداری ... را محکم دانسته و شهردار آقای ... با تقدیم لایحه ای خواستار نقض دادنامه صادره و تجدیدنظر گردیده است. متقابلا" دادگاه کیفری یک ... شعبه 7 به نظر خود باقی مانده و بدین جهت پرونده در اجرای ماده 3 قانون تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده درخواست فرجامخواهی با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367تطبیق نمی کند، لذا ضمن رد اعتراض و ابرام دادنامه فوق الاشعارپرونده به مراجع مربوط عودت داده می شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

79
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
635
تاریخ تصویب :
1371/04/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :