جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :11/3797/2
شماره دادنامه :633/2
تاریخ رسیدگی :21/10/71
فرجامخواه : دادیار اجرای احکام دادسرای نظامی ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 676/3/71 صادره از دادگاه نظامی یک استان ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : بنا به حکایت محتویات پرونده وکیفرخواست شماره 3539/3/62 دادسرای عمومی ... آقای (الف ) فرزند24 ... ساله سرباز احتیاط (درحین وقوع حادثه ) به اتهام قتل عمدی (ب ) تحت تعقیب قرار گرفته “ است “ و توجها" به شکایت اولیای دم و گزارش مامورین و نظریه پزشکی و نحوه مدافعات ، بزه انتسابی محرز اعلام و طبق مقررات شرعی در خواست رسیدگی و صدور حکم شده است.
گزارش پاسگاه مرکزی ... حاکی است که به دنبال اختلافات بین طوایف (یک ) و(دو) برای حفظ امنیت در منطقه تعدادی ازمامورین در آن محل گمارده می شوند و در شب 1/3/62 مامورین جهت تعویض مامورین مستقر در آبادی به محل اعزام “ می شوند” که در بین راه قریه ... با تعدادی غیرنظامی مسلح برخورد” می کنند” و ضمن درگیری یکی از آنان به نام (ب ) به قتل می رسد. پزشک معاینه کننده نظر داده استکه علت اصلی مرگ پارگی صحال و شش می باشد اصابت گلوله از دور و مدت زمان مرگ و حیات ده دقیقه بوده “ است.” گلوله به کار رفته جنگی تشخیص داده شد. از دو نفر اهالی محل تحقیق شده که درگیری مسلحانه مامورین و افراد مسلح غیرنظامی را تایید “ کرده اند” و از اظهاراتشان بر می آید که تعداد سربازان و افراد مسلح غیرنظامی را تایید “ کرده اند” و از اظهاراتشان بر می آیدکه تعداد سربازان طرف مقابل افراد مسلح غیرنظامی شش نفر بوده است و از تعدادی سربازان و مامورین اعزامی نیز تحقیق شده است که حکایت از آن دارد که درگیری ابتدا از طرف مسلحان غیرنظامی شروع “ شده وآنان “ راه را بر مامورین بسته اند و ایضا" حکایت دارد که دارد همگی اقرار به تیراندازی به سوی آنان نموده اند. نهایتا" یکی از آنها گفته است (الف ) حدود14 تیر زد.
اولیای دم علیه مامورین شکایت کرده اند. البته اظهارات بعضی از شهود حاکی است که افراد مسلح فرار کرده اند و مامورین ایست داده اند، ولی آنها توجه نکرده اند و از سوی مامورین تیراندازی شده است و بعد “ از” آقایان حسین ... و عروج ... وداریوش ... وعلی ... (مامورین ) تحقیق شده “ و آنان “ مدعی شده اند که خودشان تیراندازی نموده اند و متهم نیز اقرار کرده که تعداد14 تیر شلیک کرده و نمی داند با تیر وی کشته شده یا خیر0 پرونده در تاریخ 1/7/69 در دادگاه کیفری یک ... مطرح بوده و در این تاریخ با قیداینکه وقوع بزه انتسابی در حین خدمت و به سبب خدمت و در ارتباط با وظایف خاص نظامی صورت گرفته است ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی یک استان ... صادر “ کرده “ و پرونده به آن مرجع ارجاع گردیده است.
دادگاه مرجوع الیه به تاریخ 11/2/70 قرار قبلی را به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان تبدیل و تشدید کرده است. وکیل تسخیری متهم طی لایحه مشروحی به دفاع از متهم پرداخته است که حاصل آن این است که در پرونده هیچ دلیلی که قتل را به متهم موصوف منتسب سازد وجود ندارد و اصولا" قتل موضوع پرونده صدصد تصادفی و غیر عمدی بوده است دستور تیراندازی از سوی آقای استوار (ج ) سرپرست گروه داده شده و مامورین جهت دستگیری افراد مسلح آقای استوار (ج ) سرپرست گروه داده شده و مامورین جهت دستگیری افراد مسلح از ماشین پیاده شده اند و چون از طرف افرادمسلح فرار وتیراندازی شروع می شود ناچار مامورین هم به قصد ارعاب و بازداشت آنهااقدام به تیراندازی می نمایند و عنوان اتهام ماخوذ در کیفرخواست فاقد وجاهت قانونی و شرعی و قتل مووضع پرونده عمدی نیست و با اینکه از سوی دادگاه در نواقص اعلام شده خواسته شده است که دلایل انتساب قتل به متهم موصوف را اعلام دارند ولی رفع نقص از این حیث مقدور نبوده است.
دادگاه مرجوع الیه طی شماره 676/3/71 با اشاره به خلاصه ای از جریان پرونده موضوع را از مصادیق ماده 255 قانون مجازات اسلامی اعلام و رای به پرداخت دیه مقتول از بیت المال صادر می نماید و دادیار اجرای احکام دادسرای نظامی ... طی شرحی نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است و اجمالش این است که ماده استنادی دادگاه نظر به موردی دارد که قتل منتسب به شخص یا اشخاصی معین نباشد لذا مورد با آن ماده قابل تطبیق نیست و دادگاه به رای خود باقی بوده ، لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دادیار ... دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته درباره دادنامه شماره 676/3/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(ایراد و اعتراض آقای دادیار اجرای احکام نسبت به دادنامه مالا" وارد نیست به این توضیح که محتویات پرونده دقیقا" حاکی است که اولا" مشخص نیست تیر شلیک شده از سوی چه کسی به مقتول اصابت کرده است و امر مردد است بین تعدادی از مامورین اعزامی به محل مورد نظر که حداقل سه نفر هستند و حتی اطراف احتمال را را می توان بیشتر از آن هم دانست ، کمااینکه دردفاعیات وکیل متهم و نظریه دادگاه نیز اشاره شده و ثانیا" مسلم است که جریان تیراندازی پس ازمواجه شدن مامورین با خطرجدی و تهدیدشدن از ناحیه افراد مسلح غیرنظامی “ به وقوع پیوسته “ و باامرآمرقانونی تیراندازی ازسوی مامورین صورت گرفته است و با این بیان هرچند مشکل است که مورد را با ماده استنادی دادگاه منطبق دانست ، لیکن بدون تردید مورد از مصادیق ماده 332 قانون مجازات اسلامی است و رای دادگاه مالا" صحیح است و از طرفی دادگاه نسبت به شخص متهم موصوف اظهارنظرنکرده است که در اجرای ذیل ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده واصلاح دادنامه مورد اعتراض به این صورت (ضمن اعلام برائت متهم موصوف آقای الف فرزند ... از اتهام انتسابی در کیفرخواست و مستند ساختن رای مورد اعتراض به ماده 332 قانون مجازات اسلامی ) دادنامه تجدید نظرخواسته ابرام می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

79
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
633
تاریخ تصویب :
1371/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :