جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 24/11/2382
شماره دادنامه : 50/11
تاریخ رسیدگی : 28/1/68
فرجامخواسته : نظریه استنباطی مورخ 15/9/67 صادره از شعبه 139 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به موجب کیفرخواست شماره 281496/11/66 دادسرای عمومی تهران آقای (الف ) به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم (ب ) در اثر بی احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته و درخواست مجازاتش شده است بدین خلاصه : متهم فوق عهده دار رانندگی با تومبیل وانت بوده که با راکب موتور سیکلتی تصادف " می کندکه " منجر به مرگ راکب موتور سیکلت می شود.
کاردان فنی بدوا" راننده وانت را مقصر دانسته ولی هیئت کار شناسان هر دو راننده را مقصر دانسته اند. دادگاه پس از انجام تحقیقات و کسب نظر آقای مشاور و به لحاظ مطالبه دیه از ناحیه اولیای دم و قبول نظریه هیئت کارشناسان وسیله متهم وی را به دو ماه حبس محکوم " کرده " و نظر به پرداخت نصف دیه کامله (پنج هزار درهم ) در ظرف دو سال در حق اولیای دم داده است که پرونه برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تنفیذ نظریه دادگاه مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق با قانون و احراز بزهکاری متهم و تعیین کیفر ایرادی بر نظریه استنباطی دادگاه وار نیست و تنفیذ می شود

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

79
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
50
تاریخ تصویب :
1368/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :