جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 27/25/4062
شماره دادنامه : 1378
تاریخ رسیدگی : 26/3/72
فرجامخواه : ...
فرجامخوانده : ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره : 9658/2/71 صادره از دادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند.00،23 ساله متهم است به ارتکاب دو فقره قتل عمدی خواهرش (ب ) و جنین نه ماهه حاصل اززنا بدین شرح که متهم در محضر دادگاه صفحه 151 و غیرآن گفته :( آقای (ج ) به خواهر بنده تجاوزنموده و آبرو و حیثیت همه خانواده ما را به باد فنا داده 0 بعد از دستگیری ناچار تن به ازدواج آنان دادیم و در ... مشغول زندگی بودند و یک ماه طول نکشید که خواهرم را کشتم و علتش این بود که همیشه مورد تمسخر قرار می گرفتیم 0 وقتی پدرم خواهرم را به خانه آورد، تمام روستا دست به هلهله و شادی می زدند و آقای (د) از پدرم شکایت کرد که دخترش را به خانه آورده 0 موقعی که مامورین پدرم را بردند و مادرم به دنبال آنان رفت ، خواهرم را به داخل انبار هل دادم و کبریت روشن کردم و با نفت او را سوزاندم و سوزاندن وی دو دقیقه بیشتر طول نکشید و اتهامرا قبول دارم 0 نمی دانستم که خواهرم حامله است.) و بر اساس شکایت شاکی ، دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره : 251261/7/71 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ... طی دادنامه شماره 9658/12/71 با توجه به محتویات پرونده و اقاریر متهم و رضایت والدین مقتوله ، متهم را به پرداخت یک دوم دیه زن (دو هزار و پانصد درهم ) در حق شوهر مقتوله و تحمل شش ماه حبس محکوم نموده که مورد اعتراض شوهر مقتوله قرار رگفته و دادگاه مزبور به نظر خود باقی مانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر قابلیت تجدیدنظر دادنامه شماره 9568/2/71 فرجامخواسته از جهت عدم دیه جنین وحبس ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده ایرادات و اعتراضات.00 با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظرخواهی تطبیق نمی کند، لذاضمن رداعتراض و تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوط اعاده می گردد. النهایه لازم به تذکر است که حسب فتوای آیت الله العظمی آقای گلپایگانی دام ظله در مورد دیه ولدالزنا که فرموده اند ( احوط بلکه اقوی وجوب دیه است و باید آن را به حاکم شرعی پرداخت تا به مصرف مقرر برساند.) (مجمع المسائل ، ج 3 ص 236، س و ج 44 و ص 247، س و ج 77و78) بنابراین مرجع فعلی بدون تردید فتوا به وجوب دیه ولدالزنا داده باید از متهم اخذ و دادنامه به تجویز ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو اصلاح گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

79
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1378
تاریخ تصویب :
1372/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :