جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 211/4934
شماره دادنامه : 531/11
تاریخ رسیدگی : 19/10/73
فرجامخواه : آقای اصغر
فرجامخواسته : دادنامه شماره 73537 صادره از شعبه 14دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای اصغر به اتهام شرکت در قتل عمد مرحوم رمضان وایراد جنایت بر میت (قطعه قطعه کردن و سوزاندن آن ) و اخفای آن تحت تعقیب واقع و بر اساس کیفرخواست شماره 2787/6/73 دادسرای عمومی ... تقاضای تعیین کیفر او از دادگاه کیفری یک شده " است." (چهار نفر دیگر هم تعقیب شده اند که در این مرحله مطرح نمی باشند.) متهم در مراحل تحقیق اقرار نموده که به اتفاق برادرش طنابی به گردن مقتول انداخته بوده اند و هرکدام یک طرف طناب را کشیده و او را خفه نموده اند. ولی در دادگاه گفته است : (برادرم جاسم طناب را از دو طرف می کشید و هنگامی که من به کمک او رفتم مقتول حرکتی نداشت و قبلا" مرده بود.) (برگ 158) و(سر بر سینه اش گذاشتم دیدم نفس نمی کشد، اما به جهت احتیاط و اینکه امکاکن دارد یک وقت زنده باشد این کار راکردم یعنی طناب را کشیدم 0) (برگ 161) و در مواجهه حضوری جاسم اظهار می دارد: (من و اصغر باهم طناب را کشیدیم و یک سر آن را من گرفتم و کشیدیم 0 چون رمضان زور داشت و نمی شد یک نفر او را از بین ببرد و اول اصغر پیشهاد این کار را داد و خودش رفت طناب آورد و خودش اقدام کرد. هرچه خواستیم او را منصرف کنیم قبول نکرد واین قضیه پیش آمد ولی در آتش زدن جسد قسمت اول را اصغر آتش زد و قسمت دوم با هم کمک کردیم و سر مقتول را خودم آتش زدم 0)
اصغر در برابر او می گوید: (جاسم چرا اینطور صحبت می کنی 0 من که نبودم و آخر آمدم 0) جاسم وقتی با صراحت می گوید: (دو نفری با هم طناب کشیدیم و اگر می گویی که من گناه تو را هم گردن بگیرم اشکالی ندارد گردن می گیرم ) اصغر می گوید: (حالا که این طور است هر طور قانون می گوید،من هم حاضرم بمیرم 0 چه بگویم ایشان دشمن بوده و برادرم و همسرم دشمنم بوده اند. خودشان این کار را را کرده اند.) (سابقه شکایتی از طرف اصغر علیه همسرش و برادرش بوده که بعدا" صلح کرده اند) و در آخرین دفاع گفته است : (دلم نمی خواست این کار بشود، نمی دانم چرا این کار شد. بر اثر نادانی این کار شد و اینکه در این کار شرکت کردم بر اثرنادانی بوده 0) متهم در مورد دیه جنایت بر میت نوع درهم را انتخاب کرده و لایحه وکیل تسخیری متهمان هم در سه برگ تقدیم دادگاه شده است و دادگاه به شرح دادنامه فوق الذکر پس از توضیح اجمالی جریان قتل و تقطیع و احراق و اخفا و کشف جسد و گواهی پزشک و اظهارات سایر متهمان و اشاره به اقاریر متهم و عدم وجاهت مدافعات وی دردادگاه جرایم انتسابی به او را احراز نموده النهایه طبق اظهارات او (متهم ) بعضی از جسد را اصغر و جاسم و بعضی را اصغر به تنهایی و بعضی را جاسم به تنهایی سوزانده که نتیجتا" در سوزاندن جسد هر دو شریک بوده اند، ولی قطعه قطعه کردن جسد را اصغر به تنهایی مرتکب شده و به استناد مواد205و206و212 قانون مجازات اسلامی در مورد قتل و ماده 494 همان قانون در مورد جنایت بر میت به قطعه قطعه کردن آن و مسئله 67 از مسائل دیات ، جلد سوم ، مجمع المسائل آیت الله گلپایگانی در مورد سوزاندن میت و رعایت ماده 496 قانون مجازات اسالمی در خصوص عدم موضوعیت دینار باشتر مذکور در قانون و تبصره 2 ماده 302 قانون مذکور و مسئله 55 از بحث دادگاه کیفری از کتاب موازین قضای از دیدگاه امام خمینی در مورد صغیر جاسم و اصغر را در مورد شرکت در قتل به قصاص محکوم کرده با قیداینکه اولیای دم قبل از اجرای حکم بههر کدام از دو متهم نصف دیه کامله را بپردازند و سهم دیه یک فرزند صغیر مقتول را هم تودیع نمایند و در مورد سوزاندن بدن میت یک هزار درهم هر دو متهم بالمناصفه ظرف یک سال از تاریخ جرم محکوم به پرداخت می شوند و همچنین اصغر یکهزار درهم در خصوص بریدن سر و یکهزار درهم برای بریدن دو دست و یکهزار درهم جهت بریدن دو پای مقتول باید بپردازد که دیه جنایات بر میت با رضایت ولی امر یا نماینده مجاز ایشان قابل تبدیل به قیمت استکه از آن ابتدائا" دیون میت پرداخته و بقیه صرف خیرات برای میت شود چون اخفای جسد را جرم مستقلی محسوب نداشته اند از این جهت حکم بهموقوفی تعقیب متهمان صادر گردیده " است." با ابلاغ حکم آقای جاسم کتبا" حکم را صریحا" پذیرفته وبه آن اعتراضی ندارد ولی آقای اصغر تقاضای تجدیدنظر کرده که لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ابرام دادنامه شماره 73537 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده ازناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که موجب نقض حکم گردد نشده با رد تقاضای او دادنامه فوق الذکرابرام می شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

79
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
531
تاریخ تصویب :
1373/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :