جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 11/4/3365
شماره دادنامه : 345/4
تاریخ رسیدگی : 20/5/70
تجدیدنظرخواه : علی
تجدیدنظرخواندگان : اولیای دم مقتول و دادسرای عمومی ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 12818/12/1369 صادره ازشعبه 137 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : طبق کیفرخواست مورخه 17/9/1369 دادسرای عمومی ... آقای علی فرزند.00 31 ساله متهم به قتل غیرعمدی پسر بچه ای به نام مجید در اثر بی احتیاطی در حادثه رانندگی (به میزان 50درصد) شده است و دادسرا به استناد ماده 149 قانون تعزیرات از دادگاه کیفری یک درخواست تعیین کیفر برای او کرده است.
علت فوت مجید 5 ساله ضربه “ به “ جمجمه و خونریزی مغزی بوده است. پدر و مادر مقتول از متهم شکایت کرده اند. کارشناس اول علت حادثه را عبور عابر از عرض بزرگراه در تاریکی شب دانسته وراننده را مقر ندانسته و کارشناس دوم ، عابر و راننده را یکسان مقصر دانسته است. دادسرا نظر هیئت سه نفری کارشناسان رسمی را اخذ کرده و هیئت مزبور علت اصلی تصادف را بی احتیاطی عابر و راننده اتومبیل به طور مساوی (یعنی مطابق نظر کارشناس دوم ) دانسته است. پدر مقتول و متهم نظریه هیئت کارشناسی را قبول کرده اند.
سپس با صدور قرا رمجرمیت و کیفرخواست “ به “ پرونده در شعبه 137 دادگاه کیفری یک ... رسیدگی شده و اولیای دم از متهم شکایت کرده اند و متهم از انواع دیه درهم را برگزیده است.
دادگاه به استناد مواد 1و2 و بند 6 و تبصره ماده 3 و بند ب ماده 8 قانون دیات بند اول تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و ... ناظربه ماده 149 قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم علی اصغر ... به پرداخت پنج هزار درهم نقره مسکوک در حق اولیای دم ظرف دو سال از تاریخ فوت و پرداخت 150 هزار ریال جزای نقدی صادرکرده است. محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده و دادگاه اعتراض را موجه ندیده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی برتایید دادنامه شماره 12818/12/1369 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 حکم صادره طبق موازین و محتویات پرونده صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی بیان نکرده است مستندا" به ماده 10بند ب قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنهاحکم صادره تایید می شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

79
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
345
تاریخ تصویب :
1370/05/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :