جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


کلاسه پورنده : 38758
شماره دادنامه : 634/20
تاریخ رسیدگی : 30/8/71
تجدیدنظرخواه : آقای قوچعلی
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 27297/4/1371 صادره از شعبه 4 دادگاه کیفری یک شهرستان ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : طبق کیفرخواست شماره 18890/7/1370 دادسرای عمومی ... آقای قوچعلی ... متهم است به قتل غیرعمدی جباربه علت بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در رانندگی به حکایت مندرجات اوراق پرونده غلتک موتوری به رانندگی قوچعلی ... درمحوطه مدرسه ای که آسفالت کاری در آنجا می شده در موقعی که جبار ... کارگر مسئول روغنکاری چرخهای غلتک مشغول روغنکاری بوده با وی برخورد نموده و به علت صدمات وارده وی فوت شده " است."
در گزارش معانیه جسد علت فوت خونریزی داخلی قید شده است. کارشناس رسمی تصادفات علت وقوع حادثه را ترکیب و تقارن در خطا تشخیص داده و راننده غلتک را به علت عدم توجه کافی به جلو و اطراف و متوفی را به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی هنگام کار مقصر اعلام نموده " است." اولیای دم در پورنده به طور کامل مشخص نشده اند. متهم در تحقیقات مقدماتی گفته است " که " پانزده سال است راننده غلتک است و فاقد گواهینامه می باشد و اصولا" نمی دانسته که گواهینامه برای غلتک لازم است. روز حادثه یک ربع قبل " از وقوع حادثه " کارگری که مسئول روغنکاری غلتک بوده به وسیله آسفالت کار به جای دیگر فرستاده شده و فرغونکش را برای این کار تعیین نموده و با وجود اینکه بهوی گفته که فرغونکش نمی تواند روغنکاری را انجام بدهد گوش نداده و او را تعیین کرده " است.متهم می گوید:" (به او گفتم وقتی به جلو می روم چرخ عقب را روغن بزن و بر عکس ، من کلاج راکشیدم و پایین آمدم دیدم جبار ... کارگری که چرخها را روغنکاری می کرد، از روی قلاب جلوی غلتک لیز خودره و به زمین افتاده و غلتک روی پاهای او تا زیر شکم رفته است.) ارسلان ... آسفالت کار گفته است : ( در حال ماله کشیدن بودم که ناگهان بر اثر سر و صدای زیاد مردم بردگشتم دیدم که غلتک از پای جبار ... تا کمر وی رفته است.)
پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه ، رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک ... محول شده " است." این دادگاه بدون حضور اولیای دم به موضوع رسیدگی " کرده " و با احراز مجرمیت آقای قوچعلی ... را به پرداخت ده هزار درهم مسکوک نقره ای که معادل دیه کامله است با تعیین مهلت پرداخت دو ساله وپرداخت پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است. محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده با اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 نظر به اینکه اولا" طبق نظریه کارشناس رسمی تصادفات علت وقوع حادثه منتهی به فوت مرحوم جبار ... ترکیب و تقارن خطای راننده غلتک و متوفی است و مندرجات اوراق پرونده هم صحت تشخیص مزبور را تایید می نماید و با این ترتیب محکومیت به پرداخت کل دیه مجوز قانونی ندارد، ثالثا" اولیای دم به طور کامل شناسایی و معلوم نشده اند و بر فرض که احمد.00 از پدر متوفی وکالت داشته باشد، رسیدگی بدون حضور و درخواست وی بر خلاف مقررات است ،اعتراض واردمی باشد بنابراین حکم تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم کیفری یک ... ارجاع می شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

80
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
634
تاریخ تصویب :
1371/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :