جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 512/3299
شماره دادنامه : 71/12
تاریخ رسیدگی : 22/2/70
فرجامخواه : رسیدگی به اعتراض محکوم علیه
مرجع رسیدگی : شعبه 12دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب محتویات پرونده دادسرای عمومی ... به اتهام آقای منصور فرزند.00 به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی مسعود به علت عدم رعایت نظامات دولیت رسیدگی کرده و با توجه به شکایت اولیای دم و نظریه پزشکی قانونی و نظریه فنی کارشناسا رسمی و اقرار متهم ، اتهام انتسابی به متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 149 قانون تعزیرات و 3و5 از قانون دیات درخواست تعیین کیفر برای متهم نموده است.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه 136 محاکم عمومی کیفری یک ... ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی با احراز اتهام و اینکه قتل در دهم محرم الحرام واقع شده به استناد مواد149 قانون تعزیرات و یک و دو بند 6 از ماده 3و5 و بند ب ماده 8 از قانون دیات با رعایت تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متهم را به تادیه ششصد هزار ریال جزای نقدی و پرداخت 13333 درهم نقره ظرف دو سال در حق اولیای دم محکوم کرده است که در صورت عدم دسترسی به عین دیه قیمت آن به نرخ روز با تراضی طرفین محاسبه و پرداخت شود.
پس از ابلاغ حکم ، محکوم علیه به رای صادره اعتراض کرده است. در تاریخ 1/12/69 دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و آن را وارد ندانسته و پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
( بسمه تعالی 0 با عنایت به مندرجات ارواق پرونده محکوم علیه اعتارض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است.دادنامه توجها" به محتویات پرونده و طبق موازین قانونی صادر شده به لحاظ فقد اشکال موجب نقض ابرام می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

80
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
71
تاریخ تصویب :
1370/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :