جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1412/3293
شماره دادنامه : 85/12
تاریخ رسیدگی : 23/2/70
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به حکایت مندرجات پرونده درتاریخ 29/3/69 در جریان تصادفی که بین یک دستگاه تریلی ارتشی به شماره 18985به رانندگی آقای اروجعلی ... و یک دستگاه تراکتور به رانندگی آقای محمد.00 در مسیر جاده ... واقع شده است. سرنشین وسیله نقلیه یاد شده اخیر به نام آقای سیداکبر ... به علت شدت صدمات وارده بلافاصله فوت شده و به هر دو وسیله نقلیه مذکور نیز خسارات قابل توجهی وارد شده است آقای افسر کاردان با معاینات انجام شده فنی ، بی احتیاطی از طرف راننده تریلی را به جهت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه در حین سبقت علت اصلی تصادف قلمداد نموده است. متهم با قبول عهده داربودن رانندگی وسیله نقلیه مورد بحث در هنگام وقوع برخورد پیرامون چگونگی جریان امر توضیح داده است که در حالی که تراکتور موردبحث در مسیر عبور وی و از قسمت جلو در حرکت بوده و شخص او قصد سبقت گرفتن از آن را داشته است چون از سمت مقابل اتومبیل دیگری ظاهر شده و در صورت حرکت در مسیرمزبور و با تمایل به سمت چپ جاده احتمال وقوع تصادف با اتومبیل یاد شده متصور بوده است ، ناگزیر به سمت راست متمایل " شده " و د همین وضعیت قسمتی از اتومبیل وی با چرخ عقب تراکتور برخورد " کرده " کهدر اثر آن مقتول حادثه که بر روی گلگیر تراکتورمستقر بوده از محل مزبور به زیر افتاده و در نتیجه برخورد با آسفالت جاده فوت است.
بر مبنای اقدامات مذکورفوق و اعتراض متهم نسبت به نظریه کاردان فنی اعلام نظر در خصوص مورد به شورای بررسی تصادفاعت پلیس راه هنگ مستقل ... متشکل از سه نفر از آقایان افسران اداره مرقوم محول " شده است " که شورای مزبور نیر به موجب اظهارنظرمورخ 1/4/68 علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده تریلی ارتشی به واسطه عدم رعایت فاصله طولی مناسب قبل از سبقت اعلام داشته است. با محقق شدن امور یاد شده و انجام تحقیقات لازمه دادسرای عمومی ... که متکفل رسیدگی به موضوع بوده است نهایتا" مجرمیت آقای اروجعلی فرزند.00 را از حیث ارتکاب قتل غیرعمدی مرحوم سیداکبر ... ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به علت عدم رعایت فاصله طولی قبل از سبقت احراز " کرده " و به شرح کیفرخواست شماره 11509/4/68 رسیدگی و تعیین کیفر متهم موصوف را به استناد ماده 149 قانون تعزیرات و ماده 5 قانون دیات از دادگاه کیفری یک ... درخواست نموده است.
پس از انجام امر مزبور و طرح قضیه در شعبه 12 دادگاه کیفری یک ... چون در جریان دادرسی متهم با اعلام تقصیر راننده تراکتور و تصریح به بیگناهی خود خواستار اخذ نظریه کارشناسان رسمی شده است ، به منظور عطف توجه به مدافعات متهم سوابق کار جهت اعلام نظر پنج تن از کارشناسان رسمی به دادسرای عمومی ... ارسال " شده است " که با تحقق امر مذکور کارشناسان منتخب تفصیلا" در خصوص مورد اعلام نظر نموده اند که در قسمت اخیر نظریه مرقوم عینا" چنین آمده است : ( ... بنابر این علت تصادف بی احتیاطی از طوی راننده تریلی ارتشی ... " بوده است " ، ولی راننده تریلی ارتشی هیچ گونه مسئولیتی نسبت به فوت سرنشین نداشته و این مسئولیت متوجه راننده تراکتور است.00)
با اظهارنظر فوق و اعاده پرونده به دادگاه رسیدگی کننده در ادامه دادرسی اقدامات لازمه انجام " شده " و نهایتا" مرجع مزبور به شرح دادنامه شماره 69/145 ضمن تصریخ به اینکه علت و سبب " تصادف " ... مورد نظر بی احتیاطی از جانب راننده تریلی ارتشی بوده و " سوارکردن " مسافر " ازسوی " راننده تراکتور منحصرا" جنبه تخلف از مقررات مربوطه را داشته است ، بزه انتسابی به متهم را به توجه به شکایت اولیای دم و نظریه پزشک قانونی و نظریه افسرکاردان فنی و اظهارنظر هیئت کارشناسان رسمی محرز و مسلم دانسته و مستندا" مجازات اسالمی نامبرده ... فوق را به پرداخت دیه کامله یک مرد مسلمان که متم در انتخاب نوع آن مخیر خواهد بود وهمچنین پرداخت مبلغ هفت هزارتومان جزای نقدی محکوم نموده است. پس از اصدار دادنامه مزبور وجری اقدامات لازمه چون محکوم علیه باتقدیم لایحه ای نسبت به حکم صادره معترض " بوده " و آقای دادرسی دادگاه صادرکننده رای نیز به بقاء به نظریه ابرازی تاکید نموده است و در اجرای مقررات قانونی پرونده متشکله به دیوان عالی کشور ارسال " شده " و در نهایت رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید دادنامه معترض عنه دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 اعتراضات عنوان شده از ناحیه محکوم موثر در مقام نیست و بر اساس مندرجات پرونده و مفاد رای صادره ایراد و اشکالی نیز بر دادنامه معترض عنه وارد نمی باشد که با توجه به مراتب فوق با رد تجدید نظرخواهی معترض دادنامه مذکورنتیجتا" ابرام می شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

80
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
85
تاریخ تصویب :
1370/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :