جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 9/4/3272
شماره دادنامه : 134/4
تاریخ رسیدگی : 30/2/70
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده : اولیای دم مقتول
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 61292/10/69 صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : طبق کیفرخواست شماره 23200/3/1368 دادسرای عمومی ... آقای کیومرث ... فرزند.00،29 ساله کارگر متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی پسربچه شش ساله ای به نام قدیر ... در اثر بی مبالاتی شده و دادسرا به استناد ماده 21و22 قانون دیات ازدادگاه کیفری یک ... درخواست تعیین کیفر برای او کرده است.
گواهی پزشکی قانونی درباره علت فوت مصدوم حاکی است (از جسد معاینه به عمل آمد. متوفی کودک 76 ساله ای است که در اثر سقوط موتور مشاین سنگین و اصابت آن به جمجمه کودک ، موجب مرگ نامبرده شده است.)
صورتمجلس مورخه 21/1/1368 مامورین ژاندارمری حاکی است : ( ... مشاهده گردیده یک باب کارگاه اوراق فروشی مربوط به آقای کیومرث ... در جنب منزل آقای پرویز ... قرار دارد. در روی سکوی بتنی کارگاه اوراق فروشی که از سطح زمین حدود نیم متر ارتفاع داردیک دستگاه موتور کامل ریو قرار داشت. حسب اظهارات آقای پرویز ... فرزندش به نام قدیر ... (حدود شش ساله ) که در حیاط منزلش که در مجاورت سکوی فوق قرار دارد در حال بازی کردن بوده که ناگهان گویاموتور فوق از بالای سکوی بتنی فوق الذکر روی سرفرزندش افتاده وفرزندش در دم جان سپرده است. جسدمتوفی ... در محل وقوع بزه روی زمین داخل حیاط پرویز ... افتاده بود و همچنین یک دستگاه موتور کامل روی هم در یک متری جسد در داخل حیاط مشاهده گردید.00)
گزارش بازرسی کار علت وقوع حادثه را پس از شرح آن چنین تعیین کرده است : ( ... حادثه منجر به فوت قدیر ... به علت سقوط یک دستگاه موتور اتومبیل ریو به لحاظ عدم تعادل و ناپایدار بودن محل استقرار آن از روی سکوی مقابل ساختمان کارگاه به محوطه حیاط منزل شخص حادثه دیده به وقوع پیوسته است که استقراروانبار کردن اولازم اوراقی و وسایل نقلیه موتوری در مقابل ساختمان کارگاه و در حاشیه خیابان بدون محصور ساختن و محافظت آن عملی غیر اصولی و ناامین است و مالک آن به نام کیومرث ... در حادثه یاد شده مسئولیت دارد. این نظریه که بعدا" در دادگاه مورد اعتراض متهم واقع شده به وسیله سه نفر بازرس کار مرکز نیزتایید گردیده است.)
(پدر متوفی (آقای پرویز ... ) از متهم شکایت کرده و توضیح داده است : در همسایگی و همجوار اینجانب شخصی به نام کیومرث ... کارگاه اوراق فروشی وسایل ماشینهای ریو غیره دارد. کارگاه نامبرده مسلط به حیاط و محوطه خانه اینجانب می باشد و سکویی بتنی به ارتفاع حدود5/1 متر دارد. روی سکوی بتنی به مدت شش ماه یک دستگاه کامل موتور ریو وجود داشت که اینجانب در حدود پنج الی 6 بار به صاحب کارگاه آقای کیومرث ... گفتم ... شما موتور را از روی سکوی بتنی که مسلط به حیاط و محوطه خانه ام می باشد بردار که نامبرده گوش به حرف من نداد. تا اینکه در مورخه 21/1/68 ساعت حدود30/10 بچه هایم در حیاط منزلم مشغول بازی کردن بودند که ناگهان موتور از روی سکوی بتونی پرت می شود و روی سربچه ام به نام قدیر ... می افتد.00 از کیومرث ... دادخواهی دارم که طفل مرا به ناحق کشته است.) مادر متوفی هم (به نام ... ) از متهم شکایت کرده است.
(متهم (کیومرث ... فرزند.00،29 ساله ) گفته است : من به مادر طفل حداقل ده بار گفتم مواظب بچه ات باش ، ولی او توجهی نکرد. من کاری نکردم ... واز اینکه پدر طفل به من تذکری داده باشد قسم می خورم که چنین نیست و حرفی به من نزده است.00 بچه خودشان باعث این حادثه شده و موتور جلوی مغازه ما بوده است. سکویی به آن صورت که می گویند نیست ، بلکه پیاده رویی است که شیب دارد و و آسفالت هم نشده است. من خودم را مقصر نمی دانم 0 خانه آنها بدون حصار و سیم است در نتیجه بچه ها راحت می توانند به هر جا بروند. من گناهی ندارم 0)
با صدور قرا مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری یک ... ارسال شده و شعبه نهم دادگاه با حضور طرفین و وکیل مدافع متهم به موضوع رسیدگی کرده و نظریه هیئت بازرسان کار را اخذ کرده است و با احراز مجرمیت متهم به استناد بند ب ماده 2 و ماده 3 و بند ب ماده 8 قانون دیات وی را به پرداخت ده هزار درهم مسکوک در حق اولیای دم ظرف دو سال محکوم کرده است. وکیل محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده و دادگاه اعتراض را وارد ندیده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال “ کرده “ که به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض و تایید دادنامه شماره 61392/10/69 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(اعتراض و ایراد موجهی به حکم صادره نشده است. مستندا" به بند ب ماده 10 قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها حکم صادره تایید می شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

80
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
134
تاریخ تصویب :
1370/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :