جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 6/16/3246
شماره دادنامه : 879
تاریخ رسیدگی : 10/10/69
مرجع رسسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده مهرداد فرزند.00شهرت.00 24ساله ، به اتهام قتل غیرعمدی طفل 8 ساله علی ... به واسطه بی احتیاطی در امر رانندگی و فرار از صحنه تصادف و عدم کمک به مقتول قبل از مرگ جهت رساندن وی به مراکز درمانی تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 311053/3/69 و به استناد مواد149و155 قانون تعزیرات درخواست تعیین کیفرنموده است.
شعبه 17 دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی مورد را از موارد لوث و اجرای قسامه دانسته و پس از انجام قسامه و احراز بزهکاری متهم به موجب دادنامه شماره 5572/7/69 و مستندا" به قانون دیات متهم را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان از نوع درهم نقره ظرف مدت دو سال در حق اولیای دم محکوم نموده است و در خصوص بقیه اتهامات دایر بر بی احتیاطی و فراز از صحنه ونرساندن مصدوم به مراکز درمانی ، چون موضوع از باب لوث به اثبات رسیده و غیره از ضمان چیز دیگری ثابت نمی گردد، لذا حکم برائت صادر نموده است و پس از ابلاغ رای محکوم علیه و اولیای دم به شرح لوایح تقدیمی پیوست پرونده به رای صادره اعتراض نموده اند و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 7/7/69 به عقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض محکوم علیه مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ، از ناحیه محکوم علیه معترض ایراد واعتراض خاص و موثری به عمل نیامده است تا مورد امعان نظر قرار گیرد و به رای صادره از لحاظ صحت مبانی استدلال بر بزهکاری متهم و رعایت تشریفات دادرسی ایراد و اشکالی وارد نیست. لذا درخواست تجدیدنظر محکوم علیه معترض مردود اعلام می گردد و در خصوص اعتراض اولیای دم (شاکیان ) به رای صادره برابر ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 حق تجدیدنظر دارد و در مانحن فیه متهم برائت حاصل ننموده است تا شاکیان بتوانند درخواست تجدیدنمایند. علی هذا بنا به جهات یاد شده درخواست تجدیدنظر شاکی مردود اعلام می گردد.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

80
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
879
تاریخ تصویب :
1369/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :