جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2011/3017
شماره دادنامه : 615/11
تاریخ رسیدگی : 28/8/69
فرجامخواه : ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 9213/3/69 صادره از شعبه 17 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده آقای احمد به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از تصادف وسایل نقلیه مورد تعقیب قرار گرفته است. کاردان فنی از صحنه تصادف کامیون شماره ... به رانندگی متهم با دوچرخه ای که راکب آن محمود بوده درروز27/12/68 " دیدن کرده " و با تنظیم کروکی و تشریح جریان تصادف علت اصلی وقوع آن را بی احتیاطی راننده کامیون اعلام داشته است.
احد و فاطمه (والدین محمود) که به حکایت اوراق پرونده در نتیجه تصادف فوق الذکر فوت شده از راننده کامیون شکایت ودرخواست رسیدگی و مجازات کرده اند. متهم به وقوع تصادف و تقصیر خوداقرار کرده " است " 0 در خاتمه تحقیقات مقدماتی و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال و شعبه 17 دادگاه کیفری یک ... به موضوع رسیدگی و احمد را به پرداخت ده هزاردرهم مسکوک نقره ای بابت دیه قتل غیرعمدی و تعیین مهلت پرداخت به مدت دوسال و یک سال و یک روز حبس تعزیری به استناد مقررات مواد 149و153 قانون تعزیرات محکوم کرده است ، امامجازات تعزیری را به تجویز ماده 40 قانون مجازات اسلامی معلق نموده است.
اولیای دم (والدین مقتول ) نسبت به حکم صادره اعتراض کرده اند و قتل را عمدی اعلام نموده اند. لایحه اعتراضیه به نظر قاضی صادر کننده حکم رسیده و در ذیل آ; قید شده که حکم طبق مقررات قانون و موازین شرعی صادر گردیده و اعتراض مردود است. پرونده جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر و اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گرددیه است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزراش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 9213/3/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای داده است.
(بسمه تعالی 0 نظر به اینکه اولیای دم مدعی عمدی بودن قتل و خواهان قصاص می باشند و در مورد دیه درخواستی نکرده اند و با این ترتیب و بدون تفهیم موضوع و روشن کردن نظر اولیای دم در خصوص دیه و اینکه از این بابت انصراف و گذشت دارند یانه ، صدورحکم به پرداخت دیه با صراحت ذیل ماده 149 قانون تعزیرات مغایرت دارد و با توجه به اینکه بدون رعایت تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، ... به اصدار حکم مبادرت شده اعتراض واردتشخیص " می شود" و دادنامه شماره 9213/3/69 به لحاظ مغایرت با مقررات قانون نقض و رسیدگی " را" به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ارجاع می نماید.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

80
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
615
تاریخ تصویب :
1369/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :