جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 387510
شماره دادنامه : 643/20
تاریخ رسیدگی : 1/9/71
تجدیدنظرخواه : آقای داریوش
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 17328/4/1371 صادره ازشعبه 13 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :طبق کیفرخواست شماره 201697/8/1370 دادسرای عمومی ... آقای داریوش ... به اتهام قتل غیرعمدی محمود.00ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در درانندگی تحت تعقیب قرار گرفته و با تطبیق جرم انتسابی با ماده 149 قانون تعزیرات از دادگاه کیفری درخواست شده که درباره اش تعیین مجازات کند. طبق مندرجات اوراق پرونده روز11/5/70 موقعی که مینی بوس شماره ... دور میدان حرکت می کرده " است " به علت بازشدن در جلوی راست مسافری از سرنشینان آن به بیرون پرت شده و پس از انتقال به بیمارستان مسافر مزبور که محمود.00 نام داشته (حسب گزارش معاینه جسد بعلت ضربه مغزی و خونریزی ناشی از آن ) فوت شده " است." عده ای ازمسافرین مینی بوس که از آنان تحقیق شده گفته اند که در موقع حرکت مینی بوس عده زیادی مسافر سوار شده اند و به علت نبودن جا تعدادی سرپا ایستاده بوده اند و مرحوم محمود.00 روی رکاب پشت در ایستاده بوده و در موقع دور زدن دورفلکه در باز شده و مسافر مزبور به بیرون پرت شده " است."
یکی از افسران راهنمایی پس از معاینه از مینی بوس اعلام داشته در سالم بودن و علت تصادف بازکردن در قبل از توقف کامل " بوده " است که عامل آن متوفی بوده 0 متعاقبا" سه نفر دیگر از افسران اعلام داشته اند: (چون راننده مجاز نبوده اضافه بر ظرفیت سوار نماید و فشار مسافرین ناشی از نیروی گریز از مرکز موجب باز شدن درگردیده راننده مینی بوس مقصراست.)
اولیای دم علیه راننده مینی بوس طرح شکایت کرده و خواهان صدور حکم قانونی شده اند. متهم در تحقیقات مقدماتی پرت شدن محمود.00 از مینی بوس و فوت وی را به آن علت قبول کرده و گفته است : (متوفی آخرین مسافر بود که ایستاد. تعداد مسافرین رانمی دانم با سرعت پنج کیلومتر " درساعت " دورمی زدم ، مقصر نیستم 0)
پس از صدور کیفرخواست وارسال پرونده به دادگاه رسیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری یک ... محول گردیده " است." در این مرحله از رسیدگی اولیای دم درخواست و شکایت قبلی خود را تکرار و تایید کرده اند. متهم مدافعات قبلی خود را تکرار " کرده " و خودرابیگناه اعلام واظهار داشته " که " نسبت به نظریه افسران راهنمایی که اورا مقصر تشخیص داده اند اعتراض دارد. ریاست دادگاه با تفویض نیابت از دادسرای عمومی ... خواسته است که نهایتا" نظریه آقای دکتر ... کار شناس رسمی تصادفات را در خصوص علت وقوع حادثه کسب " کند" وپرونده را اعاده نماید. آقای دکتر ... پس از بررسی لازم اعلام داشته " است." : (اینجانب تشخیص هیئت را تایید و علت تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده مینی بوس (عدم پیش بینی وضعی که قابل پیش بینی بوده است ) می دانم 0) در خاتمه رسیدگی بااحراز مجرمیت به موجب دادنامه شماره 17328/4/1371 آقای داریوش ... به پرداخت دو ساله " دیه " در حق اولیای دم و هشتادهزار ریال جزای نقدی محکوم شده است.مشارالیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنرنموده و پرونده با اعلام نظرآقای قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 نر به اینکه اعتراض موثری که نقض حکم را ایجاب نماید به عمل نیامده اعتراض مردوداعلام و حکم تجدیدنظرخواسته تایید می شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

80
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
643
تاریخ تصویب :
1371/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :