جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 3107120
شماره دادنامه : 693/20
تاریخ رسیدگی : 27/6/69
مستدعی تجدیدنظر: پدرمتوفی
مستدعی علیه تجدیدنظر: دادسرای عمومی ...
مورداستدعای تجدیدنظر: دادنامه شماره 1123/6/69 صادره ازشعبه 131دادگاه کیفری یک ... ویژه نیروهای مسلح
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 1/3/68(اول ذیقعده ) آقای مرتضی 20 ساله ، سرباز، راننده اتومبیل شماره ارتشی ... از شرق به غرب خیابان ... (خط ویژه ) در حرکت بوده که نرسیده به چهارراه ... با عابر پیاده تصادف کرده " است." عابر به بیمارستان ... برده شده و بستری گردیده ، اما فوت شده است. نظریه پزشک درباره علت فوت کسب شده و از شهود ناظر واقعه تحقیق شده " است." درتاریخ 22/3/68 کاردان فنی تاصدف " اعلام کرده است که " واقعه " در" نتیجه اشتراک و تقارن خطای هر دو نفر (راننده و عابر، که یکی از محل ممنوع عبور می کرده و دیگری (عابر) به محل ممنوع پریده و وارد شده )" به وقوع پیوسته است " و مسئولیت هر دو را به طور مشترک و مساوی اعلام نموده " است." در تاریخ 24/3/68 هیئت کارشناسان همان نظررا تایید کرده اند و پرونده با کیفرخواست 20/9/68 به دادگاه کیفری یک ... ارسال شده " است."
در پرونده دیگری پدر متوفی اعلام کرده است که معلوم نیست چه بر سر فرزندش آمده است. عابر مجهول الهویه بوده عکس اورامی بیند و معلوم می شود عابر مرحوم پسر اوست و این دو پرونده با الحاق به یکدیگر در دادگاه کیفری یک مطرح ورسیدگی شده است.درجلسه رسیدگی متهم و پدرمتوفی حضور یافته اند. متوفی جز پدرش کسی را نداشته " است." با انجام محاکمه و اعلام ختم رسیدگی متهم به پرداخت نصف دیه کامله به اضافه نصف از ثلث دیه کامله با تغلیظ در حق ولی دم و به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی با رعایت تبصره 7 قانون برنامه اول محکوم شده " است." پدر متوفی با ابرازوکالتنامه ضمیمه لایحه اعتراضیه به رای صادره اعتراض نموده و مستدعی تجدیدنظر در رای شده است. صادرکننده رای به نر خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدور حکم شایسته مشاوره چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 شاکی خصوصی فقط با صدور حکم برائت حق درخواست تجدیدنظر دارد که در پرونده چنین حکمی صادره نشده ، علی هذا و مستندا" به ماده 34 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشوربه لحاظ ماده 33 قانون فوق تبصره 7 قانون برنامه اول به تبصره 17 ماده واحده برنامه اول اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی مصوب فروردین ماه 1369 تصحیح و با رد درخواست تجدید نظر خواهی فوق ، پرونده اعاده می شود.)

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

80
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
693
تاریخ تصویب :
1369/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :