جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
44

آیا تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می شود در فرض محکومیت او مستقیما" به محکوم له سابق قابل پرداخت است یا تقدیم دادخواست و اثبات ورود ضرر و زیان از تاخیر اجرای حکم ضرورت دارد ؟ در خصوص تامین خواسته چطور ؟

نظریه که در تاریخ 6/12/66 باتفاق آرا اعلام شد:
نظر به مواد 589 و 728 قانون آئین دادرسی مدنی تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می شود درفرض محکومیت او در صورتی به محکوم له سابق پرداخت می شود که وی با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی ورود خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر اجرای حکم را اثبات نماید ، لیکن در خصوص شق 3 ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی که مدعی برای تامین خواسته وجهی بابت جبران خسارات احتمالی بخوانده بدستور دادگاه در صندوق ایداع می نماید چنانچه بموجب رای نهایی محکوم به بیحقی شود وجه مذکور بابت خسارت تامین مستقیما" به محکوم له قابل پرداخت است و نیازی به اقامه دعوی و اثبات ورود خسارت ندارد .

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
44
تاریخ تصویب :
1366/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :