جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
45

* دردعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک آیا برای جلوگیری از نقل و انتقال آن ملک در جریان رسیدگی خواهان باید تقاضای تامین خواسته مبنی بر توقیف نقل و انتقال آن ملک را ینماید یا از طریق دستور موقت اقدام کند؟

در تاریخ 6/12/66 درباره مسئله مذکور سه نظر ابراز شد: نظر اول که به اکثریت آرا اعلام گردید
مورد از مصادیق دستور موقت نبوده بلکه مشمول ماده 241 قانون آئین دادری مدنی است زیرا خواسته عین معین و توقیف آن ممکن است بنابراین در مورد بحث تنها از طریق تقاضای تامین خواسته می توان ملک را توقیف نمود0
نظر دوم :
ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی منصرف از مورد است زیرا این ماده ناظر به دعاوی است که خواسته آن عین معین باشددرحالی که در مانحن فیه خواسته عین معین و مطالبه تحویل آن نیست ، بلکه موضوع دعوی الزام به ایفای تعهد است و میان دعوی ملکیت یاخلع یدو تحویل ملک دعوی الزام به انجام معامله که نتیجه آن تملک است ، تفاوت وجود دارد علی هذا در دعوی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک برای جلوگیری از نقل و انتقال آن باید از دادگاه تقاضی صدور دستور موقت نمود و توقیف ملک از طریق تامین خواسته صحیح و قانونی نیست 0
نظر سوم :
در دعوی مذکور هم از طریق تامین خواسته و هم از باب دستور موقت در جریان دادرسی می توان از نقل و انتقال ملک جلوگیری نمود و خواهان مخیر است هر یک از این راها را برگزیند0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
45
تاریخ تصویب :
1366/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :