جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
46

* نسبت به پرونده هایی که در دادگاه حقوقی 2 منتهی بصدور رای غیابی شده و محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر در دادگاه حقوقی یک نموده و این دادگاه درخواست مذکور راواخواهی تلقی و بدادگاه حقوقی دو اعاده کرده است تکلیف چیست ؟ آیا دادگاه حقوقی دو مکلف به تبعیت از نظر دادگاه حقوقی یک است یا اینکه عنوان دعوی و اعلام خواهان ملاک است 0

نظریه که در تاریخ 20/12/66 باتفاق آرا اعلام شد:
خواسته و عنوان دعوی مناط اعتبار است 0 لذا چنانچه محکوم علیه بعنوان تجدیدنظر و یا پژوهشخواهی بدادگاه حقوقی یک دادخواست بدهد نمی توان به استدلال اینکه رای بدوی غیابی بوده دادخواست تقدیمی را واخواهی تلقی و پرونده را بدادگاه حقوقی دو ارسال نمود زیرا واخواهی برای محکوم علیه غائب حق است نه تکلیف و رسیدگی دادگاه حقوقی یک قانونا" منوط به طی طریق واخواهی نیست ودرمورد بحث فرض اینست که محکوم علیه از حق واخواهی خود اعتراض نموده و تنها از ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو می خواهد استفاده نماید0 افزون بر آن محتمل است دادگاه صادرکننده رای اساسا" حکم خود را غیابی نداند بنابراین تصمیم دادگاه حقوقی یک مبنی بر غیابی بودن رای بدوی و تشخیص اینکه دادخواست تقدیمی علی رغم عنوان آن واخواهی است و دستور رسیدگی در این مورد برای دادگاههای حقوقی دو لازم الاتباع نیست 0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
46
تاریخ تصویب :
1366/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :