جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
47

* چگونگی کاربرد سوگند در دادرسی ؟

نظریه که در تاریخ 22/2/67 باتفاق آرا اعلام شد:
با توجه بماده 1335 اصلاحی قانون مدنی کاربرد سوگند درمواردی است که یا ادله دیگری نباشد و یاسایر دلائل ضعیف بوده و سوگند آنها را تقویت کند بنابراین جایی که ادله دیگرمانندسند یاشهادت شهود و یا حتی معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی مطرح باشد سوگند مورد ندارد0 در مواردی که سوگند باید یاد شود دادگاه قرار اتیان سوگند می دهد و مفاد قرار باید بطرفین ابلاغ گردد0 نکول از خوردن قسم یا رد آن که قرینه بر ذیحق بودن طرف است باید درمحضردادگاه احراز شود نه خارج از دادگاه 0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
47
تاریخ تصویب :
1367/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :