جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
49

* دادگاه حقوقی یک باتوجه بمیزان خواسته در وقت فوق العاده به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی دو قرار عدم صلاحیت صادر وبطرفین ابلاغ نموده و با عدم اعتراض پرونده بدادگاه حقوقی دو ارسال شده و در جلسه اول خوانده ایراد به تقویم خواسته کرده است آیااین اعتراض مسموع است یا نه و در همین مورد اگر خواهان در جلسه اول طبق ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی خواسته خود راافزایش دهد تکلیف چیست ؟

نظر اکثریت که در تاریخ 5/3/67 اعلام شد:
نظر به اینکه بموجب بند4 ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی ،خوانده حق دارد در اولین جلسه دادرسی نسبت به میزان خواسته اعتراض کند و چون در مانحن فیه در دادگاه حقوقی یک ، جلسه دادرسی تشکیل نشده و نسخه ثانی دادخواست بخوانده ابلاغ نگردیده است لذاحق خوانده در اعتراض نسبت به میزان خواسته تا اولین جلسه دادرسی در دادگاه حقوقی دو محفوظ است و دادگاه باید باعتراض توجه کند و عدم تجدید نظرخواهی وی نسبت به قرار صادره در دادگاه حقوقی یک مسقط حق اعتراض او نسبت به میزان خواسته در دادگاه حقوقی دونخواهد بود زیرا قرار دادگاه حقوقی یک صرفا" ناظر به عدم صلاحیت بوده واعتراض نکردن ، به قرار و قطعی شدن آن به معنی موافقت خوانده با تقویم خواسته و میزان نصاب نیست و با توجه به اینکه اگر خوانده در آن مرحله اعتراض به میزان خواسته می نمود، بعلت عدم موقعیت از او پذیرفته نمی شد بنابراین باید حق اعتراض وی نسبت به میزان خواسته در جلسه اول دادرسی در دادگاه حقوقی دو باقی باشد و همچنین خواهان نیز در موضوع مودر بحث می تواند مطابق ماده 117قانون آئین دادرسی مدنی تا جلسه اول دادرسی در دادگاه حقوقی دو خواسته خود را بیفزاید و دادگاه باید به آن ترتیب اثر بدهد0

نظر اقلیت :
چون خوانده از طریق تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت می توانست در واقع حق اعتراض خود نسبت به میزان خواسته را اعمال کند و استفاده نکردن او از تجدیدنظرخواهی و قطعی شدن قرار به معنی عدم اعتراض به میزان خواسته است ، لذا اعتراض مجدد وی در دادگاه حقوقی دو نسبت به میزان خواسته مسموع نیست همچنین افزایش خواسته توسط خواهان در دادگاه حقوقی دو، مورد ندارد، چه ترتیب اثر دادن به افزایش خواسته ممکن است علی رغم تصمیم دادگاه حقوقی یک موجب صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی دو و در نتیجه سبب دور و تسلسل گردد0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
49
تاریخ تصویب :
1367/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :