جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
51

* آیا با توجه به ماده 69 مکرر قانون آئین دادرسی مدنی حضور وکیل در جلسه دادگاه الزامی است یا دادن لایحه کفایت می کند؟

نظر اکثریت که در تاریخ 2/4/67 اعلام گردید:
ماده 69 مکرر قانون آئین دادرسی مدنی مبنی بر لزوم حضور وکیل موقع محاکمه ناظر به موردی است که عدم حضور وی موجب تجدید جلسه شود بنابراین اگر وکیل درخواست تجدیدجلسه نداشته باشدحضوراو در دادگاه الزامی نبوده و حاضر نشدن وی بلامانع است ومی تواندبجای حضورلایحه بفرستد و تقاضای رسیدگی کند ماده 28 قانون وکالت نیز مویداین نظراست 0

نظر اقلیت :
مستنبط از ماده 69 مکرر قانون آئین دادرسی مدنی اینست که جزدر موارد محرز بودن عذر وکیل برای دادگاه حضوروی موقع محاکمه الزامی است وارسال لایحه بجای حضوربدون عذرموجه موجب تعقیب انتظامی است 0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
51
تاریخ تصویب :
1367/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :