جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
52

* اگردرجلسه اول رسیدگی به واخواهی اخطاریه واخوانده طبق ماده 94 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ شده باشد، نشر آگهی در روزنامه ضروری است یا نه ؟

نظریه که در تاریخ 2/4/67 به اتفاق آرا اعلام گردید:
چون واخواهی ابتدا به ساکن نبوده و مسبوق به رسیدگی بدوی و ادامه آنست ابلاغ اخطاریه ها در دادرسی نخستین سابقه برای مرحله واخواهی محسوب می شود، علی هذا در مانحن فیه چنانچه اخطاریه واخوانده برابر ماده 94 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ شود نیازی به انتشار آگهی در روزنامه ندارد زیرا لزوم نشر آگهی منحصر به مورداست ک ه اخطاریه خوانده و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای جلسه اول طبق ماده 94 قانون مرقوم ابلاغ شده و احتمال عدم اطلاع او از جریان دادرسی می رود در صورتی که واخوانده در پرونده بدوی که موضوع واخواهی است سابقه ابلاغ دارد0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
52
تاریخ تصویب :
1367/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :