جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
55

* آیاوالدین صغیرمی توانند با توافق یکدیگر از دادگاه بخواهند برای نگهداری صغیر بر خلاف مقررات حضانت از حیث سن جهت نگهداری او عمل شود و سازش نامه تنظیم گردد یا نه و آیا این درخواست الزاما" باید از دادگاه مدنی خاص بعمل آید، یا با توجه به شق 10 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو از دادگاه حقوقی دو نیز می توان چنین درخواستی نمود؟

نظریه که در تاریخ 6/5/67 به اتفاق آرا اعلام گردید:
توافق والدین در نحوه نگهداری صغیر خود و درخواست آنان از دادگاه مبنی بر تنظیم سازش نامه در این مقوله بلامانع است وهرچند رسیدیگ به مسئله حضانت در صلاحیت ذاتی دادگاه مدنی خاص است لیکن نظر به عموم و اطلاق شق 10 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو می توان سازش مذکور را در دادگاه حقوقی دو بعمل آورد0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
55
تاریخ تصویب :
1367/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :