جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


بتاریخ بیست هشتم آذرماه هفتاد و هشت شعبه 408دادگاه عمومی تهران در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 408/1162 تحت نظر است .

دادگاه با توجه به درخواست وکیل خواهان آقای علی مکرم بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

تصمیم دادگاه
در خصوص تقاضای آقای علی مکرم بوکالت از طرف خانم ربابه .... بخواسته اجرای موقت حکم شماره 590 11/7/78 که بموجب آن آقای شعبان برزگر محکوم به تخلیه یکدستگاه آپارتمان بلحاظ انقضاء مدت اجاره گردیده لذا در اجرای بند 2 ماده 191و192 و193 قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به پرداخت خسارت احتمالی خواهان بموجب قبض سپرده شماره 272792 27/9/78 دستور اجرای موقت حکم تخلیه پلاک ثبتی فوق الذکر را صادر می نماید مقرر است دفتر پرونده ازآمار کسر و به اجرای احکام مدنی ارسال گردد.
رئیس شعبه 408 دادگاه عمومی تهران - کاووسی

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1162
تاریخ تصویب :
1378/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :