جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


بتاریخ : 28/7/78 شماره دادنامه : 77/267
شماره دادنامه : 28761/7/78
مرجع رسیدگی " شعبه 201 دادگاه عمومی تهران
خواهان : وزارت راه وترابری تهران
خوانده : بانک تجارت با وکالت خانم شهین توسلی
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل و با توجه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیرصدوررای مینماید.

رای دادگاه
خواسته وزارت راه وترابری ازبانک تجارت مطالبه مبلغ 000/850/78 ریال و خسارات قانونی میباشد که با توجه به مستندات خواهان از جمله ضمانت نامه حسن انجام کار20096/3020/7/56و2007/622/3/58 و 40050/2221/3/57 بانک کارکه بانک تجارت قائم مقام آن گردیده که این تعهد پرداخت با صدور ضمانت نامه های فوق بدون قید و شرط میباشد ودر متن ضمانت ها قید گردیده که بانک خوانده در مقابل وزارت راه وترابری متعهد میگردد هرمبلغی راتامیزان (ضمانتنامه ها) از طرف وزارت راه وترابری مطالبه شودبمحض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه احتیاج به اقامه دلیل از طرف وزارت راه وترابری باشد بلادرنگ در وجه یا بحواله کرد وزارت راه وترابری بپردازد که با مطالبه وزارت راه وترابری بانک تجارت از پرداخت آن امتناع نموده است واینکه مدافعات وکیل بانک تجارت در مورد اینکه با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی بانکها دائر بر نحوه پرداخت ضمانت نامه های صادره که بامضاء وزیر محترم وزارت راه وترابری نیز میباشدومفادآن تاکنون ملغی نگردیده است وشرکت ستاک (مضمون عنه ضمانت نامه مورد مطالبه ) مشمول بندب صورتجلسه مذکور شناخته شده است بانک تجارت در اجرای تصمیم متخذه مذکور نسبت به پرداخت سپرده نقدی سه فقره ضمانت نامه های فوق بموجب سه فقره فیش پیوست اقدام نموده است و سپس نسبت به واریز مابقی وجه ضمانت های مذکور و به حساب مسدود بنفع ذینفع اقدام نموده تا صورت وضعیت قطعی ماده 52 شرایط عمومی پیمان توسط ذینفع تهیه و ارائه گردد. که بنابمراتب فی الواقع بانک با پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه ها به مضمون له و واریز مابقی وجه ضمانت های موضوع دعوی بحساب بستانکاری فی الواقع آن را از دارائی خود خارج نموده ولیکن در اجرای مصوبه مجمع عمومی بانکهاوجه ضمانت نامه های مذکوررا تا ارائه مدارک مذکور در فوق مسدود نموده و لذا به وظیفه قانونی خود صحیحا" قیام واقدام نموده است وحق برداشت ازاین حسابها با بانک مرکزی جمهوری ایران میباشد که این مدافعات با توجه به منجز و بدون قید و شرط بودن ضمانت نامه ها دایر بر تعهد خوانده به پرداخت وجه ضمانتنامه هابه خواهان موثر نبوده اشتغال ذمه خوانده محرز واینکه خوانده هیچگونه ایراد و دفاع موثری ننموده و دعوی خواهان را ثابت تشخیص با استناد بمواد698و 702قانون مدنی و 257و717 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/800/78 ریال بابت اصل خواسته و چهار هزار ریال (4000ریال ) هزینه دفتر در حق خواهان محکوم مینماید. همچنین با توجه به معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی خوانده به پرداخت مبلغ 000/568/1 ریال هزینه دادرسی محکوم مینماید که وجه مذکور توسط دایره محترم اجرای احکام از خوانده اخذ شودو تمبر به دادخواست الصاقی شود. رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در دیوانعالی کشور قابل فرجام خواهی است %

رئیس شعبه 201 دادگاه عمومی تهران - مهدی اسلامی

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
761
تاریخ تصویب :
1378/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :