جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 74/1294 دادنامه شماره : 3807/7/74
خواهان : قربانعلی نادری دوست بنشانی فریدونکنار
خوانده : حسن بابکی بنشانی فریدونکنار
خواسته : تخلیه و مطالبه اجور

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای قربانعلی نادری دوست بطرفیت آقای حسن بابکی مبنی بر تخلیه مغازه و اجور معوقه با توجه به مستندات دعوی بویژه اجاره نامه عادی مورخه 1/4/1368مدرکیه خواهان که فتوکپی مصدق آن پیوست میباشد و توضیحات طرفین دعوی بشرح صورتجلسات پرونده ومدلول نامه شماره 2712747/9/72 شهرداری فریدنکنار (لایحه شماره 307053/9/72) مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فیمابین و انتقال رقبه مورد اجاره به غیر محرز است و نظرباینکه آقای کارشناس منتخب کلی حق کسب و پیشه مغازه مورد ترافع را بمبلغ نه میلیون ریال تعیین و اعلام داشته که براساس ماده 14 و تبصره 1 ماده 19 قانون مالک و مستاجر خوانده مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده میباشد، و اینکه ایراد و اعتراض موجهی از ناحیه طرفین دعوی نسبت به نظریه کارشناس بعمل نیامده است دعوی خواهان وتخلف خوانده از قرارداد اجاره محرز و حکم به تخلیه مغازه مورد اجاره صادر و اعلام میگردد و خواهان مکلف است مبلغ چهار میلیون وپانصد هزار ریال بابت نصف حق کسب و پیشه در حق خوانده بپردازد بدیهی است برابر ماده 28 قانون فوق الاشعار در صورتیکه موجر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع با ترتیب پرداخت آن را به مستاجر ندهد حکم مزبور ملغی الاثرخواهد بوده و در مورد مطالبه اجور معوقه قسمت دیگر دعوی خواهان با توجه به تقدیم قبض پرداخت از ناحیه خوانده بشرح پرونده دعوی خواهان در این مورد غیرموجه تشخیص و مردود اعلام میشود.رای صادره قابل تجدیدنظراست .
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان بابلسر حسینی

160
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
807
تاریخ تصویب :
1374/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :